अवि/avi
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अवि अविक अविकच अविकचित अविकट
अविकत्थ अविकल अविकल्प अविका अविकार
अविकारी (रिन्) अविकार्य अविकाशी (शिन्) अविकृत अविकृति
अविक्रम अविक्रय अविक्रांत अविक्रिय अविक्रेय
अविक्षत अविक्षिप्त अविगंधा (गंधिका) अविगत अविगति
अविगान अविगीत अविग्रह अविघात अविचल
अविचार अविचारित अविचारी (रिन्) अविचार्य अविचालित
अविच्छिन्न अविच्छेद अविच्युत अविजन अविजेय
अविज्ञ अविज्ञता अविज्ञात अविज्ञात-क्रय अविज्ञाता (तृ)
अविज्ञेय अवितत् अवितत्-करण अवितथ अवितङाषण
अवितर्कित अवित्त अवित्ति अवित्यज अविद
अविदग्ध अविदित अविद्ध अविद्धकर्णा (र्णी) अविद्य
अविद्यमान अविद्या अविद्धता अविद्धान् अविधवा
अविधान अविधि अविधिक अविनय अविनश्वर
अविनाभाव अविनाश अविनाशी (शिन्) अविनासी अविनीत
अविनीता अविपक्व अविपट अविपद् अविपन्न
अविपर्यय अविपाक अविपाल अविबुध अविभक्त
अविभाज्य अविभावन अविमुक्त अवियुक्त अवियोग
अवियोग-व्रत अवियोज्य अविरत अविरति अविरथा
अविरल अविराम अविरुद्ध अविरेचन अविरोध
अविरोधी (धिन्) अविलंब अविलक्ष्य अविला अविलिख
अविलोकना अविवक्षित अविवर्त्य अविवाद अविवाहित
अविविक्त अविवेक अविवेकता अविवेकी (किन्) अविशंक
अविशुद्ध अविशुद्धि अविशेष अविशेष-सम अविश्रंभ
अविश्रांत अविश्वसनीय अविश्वस्त अविश्वास अविश्वास-पात्र
अविश्वास-प्रस्ताव अविश्वासी (सिन्) अविष अविषय अविषा
अविषी अविसर्गी (र्गिन्) अविस्तर अविस्तीर्ण अविस्तृत
अविहड़ अविहित
 
लौटें            मुख पृष्ठ