आम/aam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
आमंत्रण आमंत्रयिता (तृ) आमंत्रित आमंद आम
आम-खास आम-गंधि (धिन्) आम-गर्भ आमड़ा आमण-दूमण
आमद आमदनी आमनी आमन-सामन आमनस्य
आमना आमनाय आमना-सामना आमनी आमने-सामने
आमय आमरक्तातिसार आमरख आमरखना आमरण
आमरष आमरषना आमरस आमर्दकी आमर्दन
आमर्ष आमलक आमलकी आमला आम-वात
आमाँ आमातिसार आमात्य आमादा आमानाह
आमान्न आमाल आमालक आमालनामा आमावास्य
आमाशय आमा-हल्दी आमिख आमिन आमिर
आमिल आमिष आमिषभोजी (जिन्) आमिषाशी (शिन्) आमी
आमीन आमीलन आमुख आमुक्त आमुक्ति
आमुख आमुष्मिक आमूल आमेज आमेजना
आमेजिश आमोचन आमोद आमोदन आमोद-प्रमोद
आमोदित आमोदी (दिन्) आमोष आमोषी (षिन्) आम्नात
आम्नाय आम्र आम्र-कूट आम्र-वन आम्रातक
आम्ल आम्लिक आम्लिका
 
लौटें            मुख पृष्ठ