एक/ek
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
एकंग एकंगा एकंगी एकँड़िया एकंत
एक एक-आध एकक एकक-निगम एक-कलम
एकक-शारीरिक एककालिक एककालीन एक-कुंडल एक-कृष्ट
एककोशी (शिन्) एक-गाछी एक-चक्र एकचक्रा एकचक्री
एकचर एक-चश्म एकचारिणी एकचारी (रिन्) एकचित्त
एकचोबा एकच्छत्र एकज एकजद्दी एक-जन्मा (न्मन्)
एक-जाई एक-जात एक-जाति एक-जान एक-जीव
एकटँगा एकटकी एकट्टा एकठा एकड़
एकडाल एकण एक-तंत्र एकतः एकत
एकतरफा एकतरा एकता एकताई एक-ताक
एकतान एक-तार एकतारा एक-ताल एक-ताला
एकतालीस एकतीर्थी (र्थिन्) एकतीस एकत्थ एकत्र
एकत्रा एकत्रित एकत्तौ एकत्व एकदंडी (डिन्)
एक-दंत एक-दंता एक-दंष्ट्र एकदम एकदरा
एकदस्ती एकदा एकदिल एकदिली एक-दृक् (श्)
एक-दृष्टि एकदेशी (शिन्) एकदेशीय एक-देह एक-धर्मी (र्मन्)
एक-धर्मी (र्मिन्) एक-नयन एक-निष्ठ एक-नेत्र एकन्नी
एक-पक्षीय एकपटा एक-पत्नी एक-पत्नी-व्रत एक-पद
एकपदी (दिन्) एक-पर्णा एक-पर्णी एक-पालिया एक-पात्
एक-पात एक-पाद एकपास एक-पिंग एकपेचा
एक-प्राण एकफसला एक-ब-एक एकबद्दी एक बारक*
एकबारगी एकबाल एक-भाव एक-भुक्त एक-भूम
एक-मंजिला एक-मत एक-मात्रिक एक-मुँहा एक-मुख
एकमुखी (खिन्) एकमुश्त एक-मेक एक-रंग एक-रंगा
एक-रदन एक-रस एकरसता एक-रात्र एकरार
एक-रूखा एक-रूप एकरूपता एकरूपी (पिन्) एकलंगा
एकलंगा डंड एकल एकलया एकलव्य एकला
एक-लिंग एकलिंगी एकलेखा एकलौता एकवचन
एकवचनांत एक-वर्ण एकवर्षी (र्षिन्) एक-वस्त्रा एकवाँज
एक-वाक्य एकवाक्यता एकविंश एक-विंशति एक-विध
एक-विलोचन एक-विवाह एक-वृंद एक-वेणी एक-शफ
एक-शासन एक-शेष एक-श्रुत एकश्रुत-घर एक-श्रुति
एक-षष्ठि एकसठ एक-सत्ताक एक सत्तावाद एक सदनी
एक-समान एकसर एकसाँ एक-साक्षिक एकसाला
एक-सिद्धि एकसुरा एकसुरापन एक-सूत्र एकस्थ
एक-स्व एकस्व-पत्र एकहत्तर एकहत्था एकहत्थी
एकहरा एकहाज्ञ एकांक एकांकी एकांग
एकांग-घात एकांग-वध एकांग-वात एकांगी एकांत
एकांतता एकांतर एकांतरिक एकांत-वास एकांतवासी (सिन्)
एकांत-स्वरूप एकांतिक एकांती (तिन्) एका एकाई
एकाएक एकाएकी* एकाकार एकाकी (किन्) एकाक्ष
एकाक्ष-पिंगल एकाक्षर एकाक्षरी (रिन्) एकाक्षरी कोश एकाक्ष-रूद्राक्ष
एकाक्षी एकाग्र एकाग्र-चित्त एकाग्रता एकाग्र-दृष्टि
एकाग्र-भूमि एकात्म (न्) एकात्मता एकात्म-वाद एकादश
एकादशाह एकादशी एकाध एकाधिकार एकाधिप
एकाधिपत्य एकायन एकार एकार्गल एकार्थ
एकार्थक एकावली एकाह एकाहार एकाहारी (रिन्)
एकाहिक एकीकरण एकीकृत एकीभाव एकीभूत
एकीय-राष्ट्र एकेंद्रिय एकेश्वरवाद एकेश्वरवादी (दिन्) एकोतरसो
एकोतरा एकोद्दिष्ट (श्राद्ध) एकौंझा एक्का एक्कावान
एक्कावानी एक्की एक्यानबे एक्यावन एकबारगी
 
लौटें            मुख पृष्ठ