काम/kaam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
काम काम-कला कामकाज कामकाजी काम-कूट
कामकृत कामग कामगार कामचर काम-चलाऊ
कामचार कामचारी (रिन्) काम-चोर कामज कामजित्
काम-ज्वर कामड़िया कामणि कामतः कामत
काम-तरु कामता काम-तिथि कामद कामदगाई
कामद-गिरि कामद-मणि काम-दव काम-दहन कामदा
काम-दान कामदानी कामदुधा काम-दूती काम-देव
काम-धाम कामधुक् काम-धेनु काम-ध्वज कामन
कामना कामनी कामपरता कामपाल काम-बाण
काम-भूरुह कामयाब कामर कामरान कामरि
काम-रिपु कामरी काम-रुचि कामरु काम-रूप
कामरूपत्व कामरूपी (पिन्) कामल कामला कामली
काम-लोक कामवती काम-वन काम-वर कामवान् (वत्)-
काम-शर काम-शास्त्र कामसखा काम-सुत कामांध
कामा कामाक्षी कामाख्या कामाग्नि कामातुर
कामात्मज कामाद्रि कामानुज कामायनी कामायुध
कामारथी कामारि कामार्त कामावशायिता कामावसयिता
कामिक कामिका कामित कामिनियाँ कामिनी
कामिनी कांत कामिनी मोहन कामिल कामी (मिन्) कामुक
कामुका कामुकी कामेश्वरी कामोद कामोदक
कामोद-कल्याण कामोद-तिलक कामोद-नट कामोद-सामन्त कामोदा
कामोदी कामोद्दीपक कामोद्दीपन कामोन्माद काम्य
काम्य-कर्म (न्) काम्य-मरण काम्या काम्येष्टि
 
लौटें            मुख पृष्ठ