क्ष/ksh
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
क्षेम क्षेमकरी क्षंतव्य क्षंता (तृ) क्ष
क्षण क्षणतु क्षणद क्षणदा क्षणदाकर
क्षण-द्युति क्षणन क्षण-निःश्वास क्षण-प्रभा क्षण-भंग
क्षण-भंगुर क्षण-मूल्य क्षणरामी (मिन्) क्षणिक क्षणिकता
क्षणिक-वाद क्षणिका क्षणिनी क्षणी (णिन्) क्षत
क्षतघ्न क्षतघ्नी क्षतज क्षत-योनि क्षत-रोहण
क्षत-विक्षत क्षत-वृत्ति क्षत-व्रण क्षत-व्रत क्षतहर
क्षता क्षतारि क्षताशौच क्षति क्षति-ग्रस्त
क्षति-पूर्ति क्षतोदर क्षत्ता (त्तृ) क्षत्र क्षत्र-कर्म (न्)
क्षत्र-धर्म क्षत्र-धर्मा (र्मन्) क्षत्र-धृति क्षत्रप क्षत्र-पति
क्षत्र-बंधु क्षत्र-योग क्षत्र-विद्या क्षत्र-वृक्ष क्षत्र-वृद्ध
क्षत्र-वृद्धि क्षत्र-वेद क्षत्र-सव क्षत्रांतक क्षत्राणी
क्षत्रिनी क्षत्रिय क्षत्रियका क्षत्रियहण क्षत्रिया
क्षत्रियाणी क्षत्रियिका क्षत्रियी क्षत्री क्षदन
क्षपण क्षपणक क्षपण्यु क्षपांत क्षपांध्य
क्षपा क्षपाकर क्षपा-घन क्षपाचर क्षपाट
क्षपा-नाथ क्षपा-पति क्षपित क्षम क्षमणीय
क्षमता क्षमना क्षमनीय क्षमवाना क्षमा
क्षमाई क्षमा-ज क्षमा-दंश क्षमाना क्षमापन
क्षमाभुक (ज्) क्षमाभृत् क्षमा-मंडल क्षमालु क्षमावना
क्षमावान् (वत्) क्षमा-शील क्षमाष्ट क्षमित क्षमितव्य
क्षमिता (तृ) क्षमी (मिन्) क्षम्य क्षयंकर क्षय
क्षय-कर क्षय-काल क्षय-कास क्षय-ग्रंथि क्षयण
क्षय-तरु क्षय-तिथि क्षयषु क्षयनाशिनी क्षय-पक्ष
क्षय-मास क्षय-रोग क्षयवान् (वत्) क्षय-वायु क्षय-संपद्
क्षयाह क्षयिक क्षयित क्षयित्व क्षयिष्णु
क्षयी (यिन्) क्षय्य क्षर क्षरण क्षरित
क्षरी (रिन) क्षव क्षवक क्षवकृत् क्षवथु
क्षव-पत्रा क्षव-पत्री क्षविका क्षांत क्षांता
क्षांति क्षा क्षात्र क्षात्रि क्षाम
क्षामा क्षाम्य क्षार क्षारक क्षारक-रजत
क्षार-कर्द्दम क्षार-गुड क्षार-गुण क्षारण क्षार-त्रय
क्षार-दशक क्षार-द्रु क्षार-नदी क्षार-पत्र क्षार-पत्रा
क्षार-पाक क्षार-पाल क्षार-भूमि क्षार-मिति क्षार-मृत्तिका
क्षार-मेह क्षार-लवण क्षार-वर्ग क्षार-श्रेष्ठ क्षार-षट्क
क्षाराक्ष क्षारागद क्षाराष्टक क्षारिका क्षारित
क्षारीय क्षारीयता क्षारोद क्षालन क्षालित
क्षित क्षिति क्षिति-जंतु क्षितिज क्षिति-तनय
क्षिति-तल क्षिति-देव क्षिति-पति क्षितीश (श्वर) क्षित्यदिति
क्षित्यधिप क्षिद्र क्षिप क्षिपक क्षिपण
क्षिपणी क्षिपुण क्षिपा क्षिप्त क्षिप्ता
क्षिप्ति क्षिप्र क्षिप्रपाकी क्षिप्र-मूत्र क्षिप्र-श्येन
क्षिप्र-हस्त क्षिप्र-होम क्षिया क्षीण क्षीण-कर
क्षीणक-रोग क्षीण-काय क्षीण-चंद्र क्षीणता क्षीण-पाप
क्षीण-प्रकृति क्षीण-मध्य क्षीणार्थ क्षीब क्षीयमाण
क्षीर क्षीर-कंठा (क) क्षीर-कंद क्षीर-कांडक क्षीर-काकोली
क्षीर-खर्जूर क्षीर-घृत क्षीरज क्षीरजा क्षीर-तुंबी
क्षीर-तैल क्षीर-दल क्षीर-द्रुम क्षीरधि क्षीर-धेनु
क्षीर-निधि क्षीर-नीर क्षीर-पर्णी क्षीर-पलांडु क्षीर-पाक
क्षीर-पुष्पी क्षीर-फूली क्षीर-भृत क्षीर-विदारी क्षीर-वृक्ष
क्षीर-व्रत क्षीर-शर क्षीर-शाक क्षीरस क्षीर-सागर
क्षीर-सार क्षर-स्फटिक क्षीर-हिण्डीर क्षीरा क्षीराद
क्षीराब्धि क्षीरिक क्षीरिका क्षीरिणी क्षीरोद
क्षीरोदक क्षीरोद-तनय क्षीरोद-तनया क्षीरोदधि क्षीरौदन
क्षीव क्षुणी क्षुण्ण क्षुण्णक क्षुत्
क्षुति क्षुद क्षुद्र क्षुद्रक क्षुद्र-ग्रह
क्षुद्र-घंटिका क्षुद्र-चंदन क्षुद्र-जंतु क्षुद्रता क्षुद्र-तुलसी
क्षुद्र-धान्य क्षुद्र-पति क्षुद्र-पत्रा क्षुद्र-पत्री क्षुद्र-प्रकृति
क्षुद्र-फला क्षुद्र-बुद्धि क्षुद्रम क्षुद्र-मुस्ता क्षुद्र-रोग
क्षुद्रल क्षुद्र-श्वास क्षुद्रहा क्षुद्रांजन क्षुद्रांत्र
क्षुद्रा क्षुद्रात्मा (त्मन्) क्षुद्रावली क्षुद्राशय क्षुद्रिका
क्षुध् क्षुधा क्षुधातुर क्षुधा-नाश क्षुधालु
क्षुधावंत क्षुधावती क्षुधित क्षुप क्षुपक
क्षुब्ध क्षुभा क्षुभित क्षुमा क्षुर
क्षुरक क्षुर-धान क्षुर-धार क्षुर-पत्र क्षुर-पत्रा
क्षुर-पत्रिका क्षुर-पत्री क्षुरप्र क्षुरा-भांड क्षुरिका
क्षुरी (रिन्) क्षुल्ल क्षुल्लक क्षुव क्षेत्र
क्षेत्र-गणित क्षेत्रज क्षेत्रजा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र-पति
क्षेत्र-पाल क्षेत्र-फल क्षेत्रविद् क्षेत्राजीव क्षेत्राधिप
क्षेत्रिक क्षेत्रिय क्षेत्री (त्रिन्) क्षेद क्षेप
क्षेपक क्षेपण क्षेपणिक क्षेपणी क्षेपणीय
क्षेप्ता क्षेमंकर क्षेमंकरी क्षेम क्षेमक
क्षेमकरी क्षेम-कल्याण क्षेम-फला क्षेमवती क्षेमा
क्षेमासन क्षेमी क्षेमेंद्र क्षेम्य क्षेम्या
क्षैण्य क्षैप्र क्षैय क्षैमिक क्षैरेय
क्षोड क्षोण क्षोणि क्षोणिप क्षोणी
क्षोणी-पति क्षोद क्षोदित क्षोभ क्षोभक
क्षोभकृत् क्षोभण क्षोभिणी क्षोभित क्षोभी (भिन्)
क्षोम क्षोहण क्षौणि, क्षौणी क्षौद्र क्षौद्रक
क्षौद्रज क्षौद्र-प्रमेह क्षौद्रेय क्षौम क्षौमक
क्षौमिक क्षौमी क्षौर क्षौर-मंदिर क्षौरालय
क्षौरिक क्ष्मा क्ष्वेड़ क्ष्वेडा
 
लौटें            मुख पृष्ठ