/
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
गो-कंटक गो-कन्या गो-कर गो-कर्ण गो-कील
गो-कुंजर गो-कुल गो-कुशी गो-कृत गो-क्षीर
गो-खुर गो-गृह गो-ग्रथि गो-ग्रास गो-घात
गो-घातक गो-घाती(तिन्) गो-घृत गो-घोख गो-चंदन
गो-चर गो-चारक गो-चारण गो-चार (रिन्) गो-जर
गो-जल गो-जिह्वा गो-जीत गो-तीर्थ गो-दान
गो-दारण गो-दुह गो-दोहन गो-द्रव गो-धन
गो-धर गो-धर्म्म गो-धूलि गो-धेनु गो-नस
गो-नाथ गो-निष्यंद गो-पति गो-पथ गो-पद
गो-पाल गो-पालक गो-पालि गो-पीत गो-पुच्छ
गो-पुटा गो-पुत्र गो-प्रचार गो-प्रवेश गो-फण
गो-बंधन गो-भुज गो-भृत गो-मक्षिका गो-मत्स्य
गो-मल गो-मांस गो-मुखी गो-मूत्र गो-मूत्रिका
गो-मृग गो-मेद गो-मेध गो-यान गो-रंकु
गो-रक्ष गो-रक्षक गो-रक्षी(क्षिन्) गो-रज (स्) गो-रव
गो-रस गो-राष्ट्र गो-रूप गो-रोच गो-रोचन
गो-रोचना गो-लांगून गो-लोक गो-लाँमी गो-वध
गो-वर्द्धन गो-वीथी गो-वैद्य गो-व्रज गो-व्रत
गो-शाला गो-शीर्ष गो-श्रृंग गो-सर्ग गो-सुत
गो-सूक्त गो-स्तनी गो-स्वामी (मिन्) गो-हत्या
 
लौटें            मुख पृष्ठ