चिर/chir
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
चिरंजीव चिरंजीवी(विन्) चिरंटी चिरंतन चिर
चिरई चिरक चिरक-ढाँस चिरकना चिरकार
चिरकारिक चिरकारी(रिन्) चिर-काल चिरकालिक चिरकालीन
चिरकीन चिरकुट चिर-कुमार चिर-क्रिय चिरक्रियता
चिरचना चिरचिटा चिरचिरा चिरजीवक चिर-जीवन
चिरजीवी(विन्) चिरता चिर-तिक्त चिर-तुषार-रेखा चिरना
चिर-निद्रा चिर-नूतन चिर-परिचित चिरपाकी(किन्) चिरपुष्प
चिर-प्रतीक्षित चिर-प्रसिद्ध चिर-बिल्ब चिरम चिरमिटी
चिरमी चिर-मेही(हिन्) चिर-रोगी(गिन्) चिरला चिरवल
चिरवाई चिरवादार चिरवाना चिर-विस्मृत चिर-वीर्य्य
चिर-शत्रु चिर-शांति चिर-संगी(गिन्) चिर-समाधि चिरस्थ
चिरस्थायी(यिन्) चिर-स्मरणीय चिरहँटा चिरहुला चिराँदा
चिराइता चिराइन चिराई चिराक चिराग
चिराग-गुल चिराग-दाग चिरागी चिराटिका चिरातन
चिरातिक्त चिराद् चिराद चिरान चिराना
चिरायँध चिरायता चिरायु(स्) चिरारी चिराव
चिरिंटिका, चिरिंटी चिरि चिरिका चिरिया चिरिहार
चिरी चिरु चिरैता चिरैया चिरोंटा
चिरौंजी चिरौरी चिर्क चिर्मटी चिर्म
चिर्री
 
लौटें            मुख पृष्ठ