तम/tam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
तमंग तमंगक तमंचा तमःप्रभ तमःप्रभा
तमप्रवेश तम तमअ तमक तमकनत
तमकना तमक-श्वास तमकाना तमगा तमगुन
तमगेही तमचर तमचुर तमचोर तमच्छन्न
तमजित् तमतमाना तमतमाहट तमता तमद्दुन
तमन तमना तमन्ना तम-प्रभ तमयी
तमरंग तमर तमराज तमलूक तमलेट
तमस् तमसा तमस्क तमस्कांड तमस्तति
तमस्तूर्य तमस्वती तमस्विनी तमस्वी(स्विन्) तमस्सुक
तमहँड़ी तमहर तमहाया तमहीद तमाँचा
तमा तमाई तमाकू तमाचा तमाचारी(रिन्)
तमादी तमान तमाम तमामी तमारि
तमाल तमालक तमालिका तमाली तमाशगीर
तमाशबीन तमाशबीनी तमाशा तमाशाई तमासा
तमाहृय तमि तमिनाथ तमिल तमिस्र
तमिस्र-पक्ष तमिस्रा तमी तमीचर तमीज
तमी-पति तमीश तमु तमूरा तमूल
तमेड़ा तमेरा तमोऽन्त्य तमोऽन्ध तमोगुण
तमोगुणी(णिन्) तमोघ्न तमोज्योति(स्) तमोदर्शन तमोनुद
तमोऽपह तमोमणि तमोमय तमोर तमोरि
तमोरी तमोल तमोलिन तमोलिप्ती तमोली
तमोविकार तमोहंत तमोहर तमोहरि
 
लौटें            मुख पृष्ठ