ताम/taam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
तामंस ताम तामजान(म) तामड़ा तामना
तामर तामरस तामरसी तामलकी तामलूक
तामलेट तामलोट तामस तामस-कीलक तामस-मद्य
तामस-वाण तामसिक तामसी तामस्स तामा
तामिल तामिस्र तामी तामीर तामील
तामेसरी तामोल ताम्मुल ताम्र ताम्रक
ताम्रकर्णी ताम्रकार ताम्रकूट ताम्रकृमि ताम्रगर्भ
ताम्रचूड़ ताम्र-दुग्धा ताम्र-पट्ट ताम्र-पत्र ताम्र-पर्णि
ताम्र-पल्लव ताम्रपाकी(किन्) ताम्र-पादी ताम्र-पुष्प ताम्र-पुष्पिका
ताम्र-पुष्पी ताम्र-फल ताम्र-मूला ताम्र-युग ताम्र्लिप्त
ताम्र-वर्ण ताम्र-वर्णा ताम्र-वल्ली ताम्रवीज ताम्र-वृंत
ताम्र-वृक्ष ताम्रशिखी(खिन्) ताम्र-सार ताम्रसारक ताम्रा
ताम्राक्ष ताम्राभ ताम्रार्द्ध ताम्राश्म(न्) ताम्रिक
ताम्रिका ताम्रिमा(मन्) ताम्री ताम्रेश्वर ताम्रोपजीवी(दिन्)
 
लौटें            मुख पृष्ठ