तिर/tir
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
तिर तिरक तिरकट तिरकट, गावा सवाई तिरकट गावी
तिरकट डोल तिरकट तवर तिरकट सवर तिरकट सवाई तिरकना
तिरकस तिरकाना तिरकुटा तिरखा तिरखावंत
तिरखित तिरखूँटा तिरच्छ तिरछई तिरछा
तिरछाई तिरछाना तिरछापन तिरछी उड़ी तिरछी बैठक
तिरछे तिरछौंहाँ तिरछौंहैं तिरतालीस तिरतिराना
तिरना तिरनी तिरप तिरपट तिरपटा
तिरपन तिरपाई तिरपाल तिरपित तिरपौलिया
तिरफला तिरबेनी तिरबो तिरमिरा तिरमिराना
तिरमुहानी तिरनाक तिरलोक तिरलोकी तिरवट
तिरवराना तिरवाँह तिरवा तिरविष्ट तिरश्चीन
तिरश्चीन-गति तिरसठ तिरसा तिरसूल तिरस्कर
तिरस्करिणी तिरस्करी(रिन्) तिरस्कार तिरस्कृत तिरस्क्रिया
तिरहा तिरहुत तिरहुति तिरहुतिया तिरहुती
तिरहेल तिरा तिराठी तिरानबे तिराना
तिरास तिरासना तिरासी तिराहा तिराही
तिरि तिरिगत्त तिरिच्छ तिरिजिहिवक तिरिदिवस
तिरिनि तिरिम तिरिया तिरीक्षा तिरीट
तिरीफल तिरी बिरी तिरेंदा तिरै तिरोजनपद
तिरोधान तिरोधायक तिरोभाव तिरोभूत तिरोहित
तिरौंछा तिरौंदा तिर्यचानुपूर्वी तिर्यंची तिर्यक्(च्)
तिर्यक्ता तिर्यक्त्व तिर्यक्पाती(तिन्) तिर्यक-भेद तिर्यक-स्रोतस्
तिर्यगमन तिर्यगीक्ष तिर्यग्गति तिर्यग्गामी (मिन्) तिर्यग्दिक् (श)
तिर्यग्दिश् तिर्यग्योनि तिर्यच
 
लौटें            मुख पृष्ठ