ती/tee
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
ती तीअन तीकरा तीकुर तीक्षण
तीक्षन तीक्ष्ण तीक्ष्ण-कंटक तीक्ष्ण-कंटक तीक्ष्णक
तीक्ष्ण-कल्क तीक्ष्ण-कांता तीक्ष्ण-क्षीरी तीक्ष्ण-गंध तीक्ष्ण-गंधक
तीक्ष्णगंधा तीक्ष्ण-तंडुला तीक्ष्ण-ताप तीक्ष्ण-तेल तीक्ष्ण-तैल
तीक्ष्ण-दंत तीक्ष्ण-दंष्ट्र तीक्ष्ण-दृष्टि तीक्ष्ण-धार तीक्ष्ण-पत्र
तीक्ष्ण-पुष्प तीक्ष्ण-पुष्पा तीक्ष्ण-प्रिय तीक्ष्ण-फल तीक्ष्ण-फला
तीक्ष्ण-बुद्धि तीक्ष्ण-मंजरी तीक्ष्ण-मूल तीक्ष्ण-रश्मि तीक्ष्ण-रस
तीक्ष्ण-लौह तीक्ष्ण-शूक तीक्ष्ण-सारा तीक्ष्णांशु तीक्ष्णा
तीक्ष्णाग्नि तीक्ष्णाग्र तीक्ष्णायस तीख तीखन
तीखर तीखल तीखा तीखापन तीखी
तीखुर तीखुल तीछन तीछा तीज
तीजा तीत तीतर तीता तीतुर
तीतुरी तीतुल तीन तीन काने तीनपान
तीनपाम तीनलड़ी तीनि तीनी तीपड़ा
तीमन तीमारदारी तीय तीरंदाज तीर
तीरगर तीरण तीरथ तीर-भुक्ति तीरवर्त्ती(र्तिन्)
तीरस्थ तीरा तीराट तीरु तीर्ण
तीर्णपदा तीर्णपदी तीर्ण तीर्थंकर तीर्थ
तीर्थकृत् तीर्थक तीर्थकर तीर्थ-काक तीर्थ-देव
तीर्थ-पति तीर्थ-पाद् तीर्थपादीय तीर्थ-पुरोहित तीर्थयात्रा
तीर्थ-राज तीर्थन्राजि तीर्थ-व्यास तीर्थसेनि तीर्थ-सेवी(विन्)
तीर्थाटन तीर्थिक तीर्थिया तीर्थोंदक तीर्थ्य
तीर्न तीलखा तीला तीली तीवई
तीवट तीवन तीवर तीव्र तीव्र-कंठ
तीव्र-गंधा तीव्रगंधिका तीव्र-गति तीव्र-ज्वाला तीव्रता
तीव्र-सव तीव्रा तीव्रानन्द तीव्रानुराग तीस
तीसर तीसरा तीसवाँ तीसी तीहा
 
लौटें            मुख पृष्ठ