ते/te
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
ते तेंतरा तेंतालीस तेंतालिसवाँ तेंतिस
तेंतिसवाँ तेंदुआ तेंदुस तेंदू ते
तेइ तेइस तेइसवाँ तेईस तेईसवाँ
तेखना तेखी तेग तेगा तेज
तेजक तेजग तेजधारी तेजन तेजनक
तेजना तेजनाख्य तेजनी तेजपत्ता तेजपत्र
तेजपात तेजबल तेजल तेजवंत तेजवान्
तेजस् तेजस्-चिकित्सा तेजसी तेजस्कर तेजस्काम
तेजस्क्रिय तेजस्क्रियता तेजस्वत् तेजस्वान् तेजस्विता
तेजस्विनी तेजस्वी (स्विन्) तेजा तेजाब तेजाबी
तेजाबी सोना तेजायन तेजारत तेजारती तेजिका
तेजित तेजिनी तेजिष्ठ तेजी तेजोज
तेजोजल तेजोन्वेष तेजोबल तेजोभंग तेजोभीरु
तेजोमंडल तेजोमंथ तेजोमय तेजोमूर्ति तेजोरूप
तेजोवती तेजोवान्(वत्) तेजोवृक्ष तेजोहत तेजोह्व
तेड़ना तेणि तेतना तेतर तेता
तेतालिस तेतिक तेती तेतो तेन
तेम तेमन तेमनी तेमरू तेरज
तेरवाँ तेरस तेरह तेरहवाँ तेरहीं
तेरहुत तेरा तेरुस तेरे तेरो
तेलंग तेल तेलगू तेलचलाई तेलवाई
तेलसुर तेलहड़ा तेलहन तेलहा तेला
तेलिन तेलियर तेलिया तेलिया-कंद तेलिया-कत्था
तेलिया-काकरेजी तेलिया-कुमैत तेलिया गर्जन तेलिया-पाखान तेलिया-पानी
तेलिया-मुनिया तेलिया-मैना तेलिया-सुरंग तेलिया-सुहागा तेली
तेलुगू तेलौंची तेलौना तेवई तेवट
तेवड़ा तेवन तेवर तेवरसी तेवरा
तेवराना तेवरी तेवहार तेवान तेवाना
तेह तेहर तेहरा तेहराना तेहवार
तेहा तेहि तेही तेहेदार तेहेबाज
 
लौटें            मुख पृष्ठ