त्र/tr
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
त्र त्रंग त्रंबाल त्रया त्रपा-रंड
त्रपित त्रपु त्रपु-कर्कटी त्रपुटी त्रपुरी
त्रपुल त्रपुष त्रपुषी त्रपुस त्रपुसी
त्रप्सा त्रप्स्य त्रय त्रय-ताप त्रयारुण
त्रयारुणि त्रयी त्रयी-तनु त्रयी-धर्म त्रयीमय
त्रयी-मुख त्रयो-दश(न्) त्रयोदशी त्रष्टा त्रस
त्रसन त्रसना त्रसर त्रस-रेणु त्रसाना
त्रसित त्रसुर त्रस्नु त्रहक्कना त्रागा
त्राटक त्राटिका त्राण त्राणक त्राणा
त्रात त्रातव्य त्राता(तृ) त्रातार त्रापुष
त्रायक त्रायंती त्रायमाण त्रायमाणा त्रायमणिका
त्राय-वृंत त्रास त्रासक त्रासन त्रासना
त्रासित त्रासी(सिन्) त्राहि त्रिश् त्रिशत
त्रिंशत्पत्र त्रिशांश त्रि त्रि-कंट त्रि-कंटक
त्रिक त्रि-ककुद् त्रि-ककुम् त्रिकट त्रि-कटु
त्रिकटुक त्रिक-त्रय त्रिकर्मा(र्मन्) त्रि-कल त्रिकलिंग
त्रिक-शूल त्रि-कांड त्रिकांडी त्रिकांडीय त्रिका
त्रि-काय त्रि-कार्षिक त्रि-काल त्रिकालज्ञ त्रिकालज्ञता
त्रिकाल-दर्शक त्रिकालदर्शिता त्रिकालदर्शी (र्शिन्) त्रिकुट त्रिकुटा
त्रिकुटी त्रि-कूट त्रिकूट-गढ़ त्रिकूटा त्रि-कूर्चक
त्रि-कोण त्रिकोण-फल त्रिकोण-भवन त्रिकोण-मिति त्रि-क्षार
त्रि-क्षुर त्रि-ख त्रिखा त्रिखी त्रि-गंग
त्रि-गंधक त्रि-गंभीर त्रि-गण त्रि-गर्त्त त्रि-गर्त्ता
त्रि-गर्तिक त्रि-गुण त्रि-गुणा त्रिगुणात्मक त्रिगुणी
त्रि-गूढ़ त्रि-घंटा त्रि-चक्र त्रि-चक्षु(स्) त्रिचित्
त्रि-चीवर त्रिजगत् त्रि-जट त्रिजटा त्रिजटी(टिन्)
त्रि-जड़ त्रि-जात त्रिजातक त्रिजाम त्रि-जीवा
त्रि-ज्या त्रिण त्रिण-ता त्रि-णाचिकेत त्रिण्ह
त्रि-तंत्री त्रित त्रितय त्रि-ताप त्रि-दंड
त्रिदंडी(डिन्) त्रि-दल त्रि-दला त्रि-दलिका त्रि-दश
त्रिदश-गुरु त्रिदश-गोप त्रिदश-दीर्धिका त्रिदश-पति त्रिदश-पुष्प
त्रिदश-मंजरी त्रिदश-वधू त्रिदश-सर्षप त्रिदशांकुश त्रिदशाचार्य
त्रिदशाधिप त्रिदसाध्यक्ष त्रिदशायन त्रिदशारि त्रिदशालय
त्रिदशाहार त्रिदशेश्वर त्रिदशेश्वरी त्रिदिनस्पृश् त्रि-दिव
त्रिदिवाधीश त्रिदिवेश त्रिदिवोद्भवा त्रि-दृश त्रि-देव
त्रि-दोष त्रिदोषज त्रिदोषना त्रिधनी त्रि-धन्वा(न्वन्)
त्रि-धर्मा(र्मन्) त्रिधा त्रिधातु त्रिधा-मूर्ति त्रि-धारक
त्रि-धारा त्रिया-विशेष त्रिया-सर्ग त्रिन त्रि-नयन
त्रि-नयना त्रि-नाभ त्रि-नेत्र त्रिनेष-चूड़ामणि त्रिनेत्ररस
त्रिनेता त्रि-पटु त्रिपत त्रि-पताक त्रि-पत्र
त्रिपत्रक त्रिपत्रा त्रि-पथ त्रिपथगा त्रिपथगामिनी
त्रिपथा त्रिपद त्रिपदा त्रिपदिका त्रिपदी
त्रिपन्न त्रि-परिक्रांत त्रिपर्ण त्रिपर्णा त्रिपर्णिका
त्रिपर्णी त्रिपल त्रिपाठी(ठिन्) त्रि-पाण त्रि-पाद
त्रिपादिका त्रि-पाप त्रि-पिंड त्रि-पिटक त्रिपिताना
त्रिपिब त्रि-पिष्टप त्रिपुंड त्रिपुंडी त्रि-पुंड
त्रि-पुंट त्रिपुटक त्रि-पुटा त्रि-पुटी त्रि-पुर
त्रिपुरध्न त्रिपुर-दहन त्रिपुर-भैरव त्रिपुर-भैरवी त्रिपुर-मल्लिका
त्रिपुरांतक त्रिपुरा त्रिपुरारि त्रिपुरासुर त्रि-पुरुष
त्रिपुष त्रिपुषा त्रि-पुष्कर त्रि-पृष्ठ त्रिपौरुष
त्रिपौलिया त्रि-प्रश्न त्रि-प्रस्नुत त्रि-प्लक्ष त्रि-फला
त्रि-बलि त्रि-बली त्रि-बलीक त्रि-बाहु त्रिबेनी
त्रि-भंग त्रिभंगी(गिन्) त्रिभंडी त्रिभ त्रिभ-जीवा
त्रि-भज्या त्रि-भद्र त्रि-भुक्ति त्रि-भुज त्रि-भुवन
त्रिभुवन-नाथ त्रिभुवन-सुन्दरी त्रिभूम त्रिभोलग्न त्रि-मंडला
त्रि-मद त्रि-मधु त्रि-मधुर त्रिमात त्रि-मात्र
त्रिमात्रिक त्रि-मार्ग-गामिनी त्रि-मार्गा त्रिमास त्रि-मुंड
त्रि-मुकुट त्रि-मुख त्रिमुखा त्रिमुखी त्रि-मुनि
त्रिमुहानी त्रि-मूर्ति त्रिमृत त्रिमृता त्रिय
त्रियना त्रि-यव त्रि-यष्टि त्रिया त्रि-यान
त्रियामक त्रि-यामा त्रि-युग त्रियूह त्रि-रत्न
त्रिरश्मि त्रि-रसक त्रि-रात्रि त्रि-रूप त्रि-रेख
त्रिल त्रि-लघु त्रि-लवण त्रि-लिंग त्रिलोक
त्रिलोक-नाथ त्रिलोक-पति त्रिलोकी त्रिलोकी-नाथ त्रिलोकेश
त्रिलोचन त्रि-लोचना त्रिलोचनी त्रिलौह त्रि-लौही
त्रिवट त्रि-वण त्रिवणी त्रि-वर्ग त्रि-वर्ण
त्रिवर्णक त्रि-वणो त्रिवर्त्त त्रिवलि त्रिवलिका
त्रिवली त्रिवल्य त्रि-वाचा त्रिवार त्रिवाहु
त्रि-विक्रम त्रिविद् त्रि-विथ त्रि-विनत त्रि-विष्टप
त्रि-विस्तीर्ण त्रि-वीज त्रिवृत्त त्रिवृत्ता त्रिवृत्करण
त्रि-वृत्त त्रिवृत्ता त्रिवृत्ति त्रिवृत्पर्णी त्रिवृद्वेद
त्रि-वृष त्रि-वेणी त्रि-वेणु त्रि-वेद त्रिवेदी(दिन्)
त्रिवेनी त्रि-वेला त्रि-शंकु त्रिशंकुज त्रिशंकुयाजी(जिन्)
त्रि-शक्ति त्रिशक्तिधृत् त्रि-शरण त्रि-शर्करा त्रि-शला
त्रि-शाख त्रिशाख-पत्र त्रि-शाल त्रि-शालक त्रि-शिख
त्रि-शिखर त्रिशिखि-दला त्रिशिखी(खिन्) त्रि-शिर(स्) त्रिशिरा
त्रिशिरारि त्रि-शीर्ष त्रि-शीर्षक त्रिशुच् त्रि-शूल
त्रिशूल-घात त्रिशूलधारी(रिन्) त्रिशूल-मुद्रा त्रिशूली(लिन्) त्रि-शोक
त्रिश्रृंग त्रिश्रृंगी त्रिश्रुतिमध्यम त्रि-षवण त्रिषष्ट
त्रि-षष्टि त्रिषा त्रिषित त्रिषुपर्ण त्रिष्टक
त्रिष्टुप त्रिष्टुभ् त्रि-ष्टोम त्रिष्ठ त्रि-संगम
त्रि-संधि त्रिसंध्य त्रिसंध्यव्यापिनी त्रि-संध्या त्रिस
त्रि-सप्तित त्रिसप्तति-तम त्रि-सम त्रि-सर त्रि-सर्ग
त्रि-सामा(मन्) त्रि-सिता त्रि-सुंगध त्रि-सुपर्ण त्रिसुपर्णिक
त्रिसौपर्ण त्रि-स्कंध त्रि-स्तुनी त्रि-स्तुवन त्रि-स्तवा
त्रिस्थली त्रिस्थान त्रि-स्नान त्रिस्पृशा त्रिस्रोता(तस्)
त्रि-हायण त्रि-हायणी त्रिहुँ त्रिहुत त्री
त्रीकम त्रीषु त्रीषुक त्रीष्टक् त्रुटि
त्रुटित त्रुटि-बीज त्रुटी त्रूटना त्रेता
त्रेताग्नि त्रेतिनी त्रेधा त्रै त्रैकंटक
त्रैककुद् त्रैककुभ त्रैकालज्ञ त्रैकालिक त्रैकाल्य
त्रैकूटक त्रैकाणिक त्रैगर्त त्रैगुणिक त्रैगुण्य
त्रैदशिक त्रैध त्रैधातवी त्रैपष्टिप त्रैपुर
त्रैफल त्रैबलि त्रैमातुर त्रैमासिक त्रैमास्य
त्रैयंबक त्रैयंबिका त्रैराशिक त्रैरूप्य त्रैलोक
त्रैलोक्य त्रैलोक्य-चिंतामणि त्रैलोक्य-विजया त्रैलोक्य-सुंदर त्रैलोक्य-सुंदरी
त्रैवर्गिक त्रैवर्ग्य त्रैवर्णिक त्रैवर्षिक त्रैविक्रम
त्रैविद्य त्रैविष्टप त्रैशंकव त्रैस्वर्य त्रैहायण
त्रोटक त्रोटकी त्रोटि त्रोण त्रोतल
त्रोत्र त्रोन त्र्यंगर त्र्यंगुल त्र्यंजन
त्र्यंबक त्र्यंबक-सख त्र्यंबका त्र्यक्ष त्र्यक्षक
त्र्यक्षर त्र्यंक्षरक त्र्यक्षी त्र्यधिपति त्र्यध्वगा
त्र्यमृतयोग त्र्यवरा त्र्यशीति त्र्यस्त त्र्यंहस्पर्श
त्र्यहिकारि रस त्र्यहीन त्र्यहैहिक त्र्यार्षेय त्र्याहण
त्र्याहिक त्र्यूषण
 
लौटें            मुख पृष्ठ