दर/dar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
दरंग दर दर-कंटिका दरक दरकच
दरकचना दरकटी दरकना दरका दरकाना
दरकार दरकारी दर किनार दरकूच दरखत
दरखास्त दरखास्ती दरख्त दरगाह दर-गुजर
दर-गुजरना दरज दरज-बंदी दरजन दरजा
दरजावार दरजिन दरजी दरण दरणि
दरणी दरथ दरद दरदमंद दर-दर
दरदरा दरदराना दरदरी दरदवंत दरदबंद
दर-दालान दर-दामन दरदावन दरदीला दरद्द
दरध दरन दरना दरप दरपक
दरपन दरपना दरपनी दर-परदा दर-पेश
दर-बंद दरबंदी दरब दरबर दरबराना
दरबहरा दरबा दरबान दरबानी दरबार
दरबारदार दरबारदारी दरबार-विलासी दरबार साहब दरबारी
दरबारी-कान्हड़ा दरबी दरभ दरम दरमन
दर माँदा दरमा दरमाहा दरमियान दर-मियाना
दरमियानी दरया दरयाई दरयाफ्त दररना
दरराना दरवाजा दरबी दरबीकर दरवेश
दरश दरशन दरशनी दरशनी हुंडी दरशाना
दरस दरसन दरसना दरसनिया दरसनी
दरसनीय दरसाना दरसावना दर-हकीकत दरहम
दराँती दराई दराज दरार दरारना
दरारा दरिंदा दरि दरित दरिद
दरिद्दर दरिद्र दरिद्रता दरिद्रायक दरिद्रित
दरिद्री दरिया दरियाई दरियाई-घोड़ा दरियाई-नारियल
दरियादास दरियादासी दरियादिल दरियादिली दरियाफ्त
दरिया-बुर्द दरियाव दरी दरीखाना दरीचा
दरीबा दरी-भृत् दरी-मुख दरती दरेक
दरेग दरेज दरेर दरेरना दरेरा
दरेस दरेसी दरैया दरोग दरोग-हलफी
दरोगा दरोदर दर्कार दर्गाह दर्ज
दर्जन दर्जा दर्जावार दर्जिन दर्जी
दर्द दर्दमंद दर्दर दर्दरीक दर्दी
दर्दुर दर्दुरक दर्दुरच्छदा दर्दु दर्प
दर्पक दर्पण दर्पन दर्पित दर्पी (र्पिन्)
दर्ब दर्बान दर्बार दर्बारी दर्बी
दर्भ दर्भ-केतु दर्भट दर्भण दर्भ-पत्र
दर्भाकुर दर्भासन दर्भाह्रय दर्भेषिका दर्मियान
दर्मियानी दर्याव दर्रा दर्राज दर्राना
दर्व दर्वरीक दर्वा दर्विक दर्विका
दर्विदा दर्वी दर्वी-कर दर्श दर्शक
दर्शन दर्शन-प्रतिभू दर्शनीय दर्शनी-हुंडी दर्शाना
दर्शित दर्शी (र्शिन्) दर्स दरकन दर्शेधन
दर्शामक दर्द्धी (द्धिन्)
 
लौटें            मुख पृष्ठ