पाँ/paan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पाँ पाँइ पाँइता पाँउ पाँउरी
पाँओं पाँक (ा) पांक्त पांक्तेय पांक्त्य
पाँख (ड़ा) पाँखड़ी पाँखी पाँखुरी पाँग
पाँगल पाँगा पाँगा नमक पाँगा नोन पाँगुर
पाँगुरना पाँगुरा पाँगुल पांगुल्य पाँच
पाँचक पांचकपाल पांचजनी पांचजन्य पांचदश्य
पाँचपंच पांच-भौतिक पांचयज्ञिक पाँचर पांचरात्र
पांचवर्षिक पाँचवाँ पांचशाब्दिक पाँचा पांचार्थिक
पांचाल पांचालक पांचाल-मध्यमा पांचालिका पांचाली
पांचो पाँचेक पाँचै पाँछना पाँज
पाँजना पाँजर पांजी पाँझ पाँडक
पांडर पांडर-पुष्पिका पाँडरा पांडव पांडव-नगर
पांडवाभील पांडवायन पांडविक पांडवीय पांडवेय
पांडित्य पांडीस पांडु पाँडुआ पांडु-कंटक
पांडु-कंबल पांडुकंबली (लिन्) पाँडुक पांडुक पांडु-कर्म (र्मन्)
पांडु-क्ष्मा पांडु-चित्र पांडु-तरु पांडुता पांडु-तीर्थ
पांडु-नाग पांडु-पत्री पांडु-पुत्र पांडु-पृष्ठ पांडु-फला
पांडु-फली पांडु-मृत्तिका पांडु-रंग पांडुर पांडुरक
पांडुर-द्रुम पांडु-पृष्ठ पांडुर-फली पांडुरा पांडु-राग
पांडुरिमा पांडुरेक्षु पांडुलिपि पांडु-लेख पांडु-लेखक
पांडु-लेखन पांडु-लेख्य पांडु-लोमश पांडु-लोमशा पांडु-लोमा
पांडु-शर्करा पांडुशर्मिला पांडू पाँडे पांडेय
पाँत पाँतरना पाँतरिया पांति पांथ
पांथ-निवास पांथ-शाला पाँपणि पाँय पाँयचा
पाँयता पाँव पाँव-चप्पी पांवचा पाँवड़ा
पाँवड़ी पाँवर पाँवरी पांशन पांशव
पांशु पांशु-कसीस पांशुका पांशुकुली पांशु-कूल
पांश-कृत पांशु-क्षार पांशु-चंदन पांशु-चत्वर पांशुज
पांशु-धान पांशु-पटल पांशु-पत्र पांश-मर्दन पांशुर
पांशु-रागिनी पांशु-राष्ट्र पांशुल पांशुला पाँस
पाँसना पाँसा पाँसी पांसु पांसु-क्षार
पांसु-खुर पांसु गुंठित पांसु-चदन पांसु-चत्वर पांसु-चामर
पांसुज पांसु-पत्र पांसु-भव पांसु-भिक्षा पांसु-मर्दन
पांसुर पांसुरागिणी पाँसुरी पांसुल पांसुला
पाँसु पाँही पांटबर पाँयजेहरि पाँ
पाँइ पाँइता पाँउ पाँउरी पाँओं
पाँक (ा) पांक्त पांक्तेय पांक्त्य पाँख (ड़ा)
पाँखड़ी पाँखी पाँखुरी पाँग पाँगल
पाँगा पाँगा नमक पाँगा नोन पाँगुर पाँगुरना
पाँगुरा पाँगुल पांगुल्य पाँच पाँचक
पांचकपाल पांचजनी पांचजन्य पांचदश्य पाँचपंच
पांच-भौतिक पांचयज्ञिक पाँचर पांचरात्र पांचवर्षिक
पाँचवाँ पांचशाब्दिक पाँचा पांचार्थिक पांचाल
पांचालक पांचाल-मध्यमा पांचालिका पांचाली पांचो
पाँचेक पाँचै पाँछना पाँज पाँजना
पाँजर पांजी पाँझ पाँडक पांडर
पांडर-पुष्पिका पाँडरा पांडव पांडव-नगर पांडवाभील
पांडवायन पांडविक पांडवीय पांडवेय पांडित्य
पांडीस पांडु पाँडुआ पांडु-कंटक पांडु-कंबल
पांडुकंबली (लिन्) पाँडुक पांडुक पांडु-कर्म (र्मन्) पांडु-क्ष्मा
पांडु-चित्र पांडु-तरु पांडुता पांडु-तीर्थ पांडु-नाग
पांडु-पत्री पांडु-पुत्र पांडु-पृष्ठ पांडु-फला पांडु-फली
पांडु-मृत्तिका पांडु-रंग पांडुर पांडुरक पांडुर-द्रुम
पांडु-पृष्ठ पांडुर-फली पांडुरा पांडु-राग पांडुरिमा
पांडुरेक्षु पांडुलिपि पांडु-लेख पांडु-लेखक पांडु-लेखन
पांडु-लेख्य पांडु-लोमश पांडु-लोमशा पांडु-लोमा पांडु-शर्करा
पांडुशर्मिला पांडू पाँडे पांडेय पाँत
पाँतरना पाँतरिया पांति पांथ पांथ-निवास
पांथ-शाला पाँपणि पाँय पाँयचा पाँयता
पाँव पाँव-चप्पी पांवचा पाँवड़ा पाँवड़ी
पाँवर पाँवरी पांशन पांशव पांशु
पांशु-कसीस पांशुका पांशुकुली पांशु-कूल पांश-कृत
पांशु-क्षार पांशु-चंदन पांशु-चत्वर पांशुज पांशु-धान
पांशु-पटल पांशु-पत्र पांश-मर्दन पांशुर पांशु-रागिनी
पांशु-राष्ट्र पांशुल पांशुला पाँस पाँसना
पाँसा पाँसी पांसु पांसु-क्षार पांसु-खुर
पांसु गुंठित पांसु-चदन पांसु-चत्वर पांसु-चामर पांसुज
पांसु-पत्र पांसु-भव पांसु-भिक्षा पांसु-मर्दन पांसुर
पांसुरागिणी पाँसुरी पांसुल पांसुला पाँसु
पाँही पांटबर पाँयजेहरि
 
लौटें            मुख पृष्ठ