पाक/paak
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पाक पाक-कर्म पाक-कृष्ण पाक-क्रिया पाकज
पाकजाद पाकट पाकठ पाकड़ पाक-दामन
पाकदामिनी पाक द्विष पाकना पाकबाज पाक-पात्र
पाक-पुटी पाक-फल पाक-भांड पाक-यज्ञ पाक-याज्ञिक
पाक-रंजन पाकर पाकरिपु पाकरी पाकल
पाकलि, पाकली पाक-शाला पाकशासन पाक-शास्त्र पाक-शुक्ला
पाक-स्थली पाकहंता (तृ) पाका पाकागार पाकात्यय
पाकाभिमुख पाकारि पाकिट पाकिस्तान पाकिस्तानी
पाकी पाकीजा पाकु पाकेट पाक्य
पाक्य-क्षार पाक्यज पाक्या पाक्ष पाक्षपातिक
पाक्षायण पाक्षिक पाक पाक-कर्म पाक-कृष्ण
पाक-क्रिया पाकज पाकजाद पाकट पाकठ
पाकड़ पाक-दामन पाकदामिनी पाक द्विष पाकना
पाकबाज पाक-पात्र पाक-पुटी पाक-फल पाक-भांड
पाक-यज्ञ पाक-याज्ञिक पाक-रंजन पाकर पाकरिपु
पाकरी पाकल पाकलि, पाकली पाक-शाला पाकशासन
पाक-शास्त्र पाक-शुक्ला पाक-स्थली पाकहंता (तृ) पाका
पाकागार पाकात्यय पाकाभिमुख पाकारि पाकिट
पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकी पाकीजा पाकु
पाकेट पाक्य पाक्य-क्षार पाक्यज पाक्या
पाक्ष पाक्षपातिक पाक्षायण पाक्षिक
 
लौटें            मुख पृष्ठ