पाण/paan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पाण पाणही पाणि पाणिक पाणि-कच्छपिका
पाणि-कर्मा (र्मन्) पाणिकर्ण पाणिका पाणि-गृहीता पाणि-गृहीती
पाणि-ग्रह पाणि-ग्रहण पाणिग्रहणिक पाणिग्रहणीय पाणिग्राह, पाणि-ग्राहक
पाणि-ग्राह्य पाणिघ पाणि-घात पाणिघ्न पाणिज
पाणि-तल पाणिताल पाणि-धर्म पाणिन पाणिनि
पाणिनीय पाणि-पल्लव पाणि-पात्र पाणि-पीड़न पाणि-पुट (क)
पाणि-प्रणयिनी पाणिबंध पाणिमुक् (ज्) पाणिमर्द्द पाणिमुक्त
पाणि-मुख पाणि-मूल पाणिरुह पाणि-रेखा पाणिवाद
पाणि-वादक पाणि-हता पाणी पाणौकरण पाण्य
पाण्याश पाण पाणही पाणि पाणिक
पाणि-कच्छपिका पाणि-कर्मा (र्मन्) पाणिकर्ण पाणिका पाणि-गृहीता
पाणि-गृहीती पाणि-ग्रह पाणि-ग्रहण पाणिग्रहणिक पाणिग्रहणीय
पाणिग्राह, पाणि-ग्राहक पाणि-ग्राह्य पाणिघ पाणि-घात पाणिघ्न
पाणिज पाणि-तल पाणिताल पाणि-धर्म पाणिन
पाणिनि पाणिनीय पाणि-पल्लव पाणि-पात्र पाणि-पीड़न
पाणि-पुट (क) पाणि-प्रणयिनी पाणिबंध पाणिमुक् (ज्) पाणिमर्द्द
पाणिमुक्त पाणि-मुख पाणि-मूल पाणिरुह पाणि-रेखा
पाणिवाद पाणि-वादक पाणि-हता पाणी पाणौकरण
पाण्य पाण्याश
 
लौटें            मुख पृष्ठ