पाप/paap
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पाप पापक पाप-कर पाप-कर्म (न्) पापकर्मी (र्मिन्)
पाप-कल्प पाप-क्षय पाप-गति पाप-ग्रह पापघ्न
पापघ्नी पाप-चंद्रमा पापचर पाप-चर्य पापचारी (रिन्)
पाप-चेता (तस्) पापचेली पापचैल पाप-जीव पापड़
पापड़ा पापड़ा-खार पापड़ी पापदर्शी (र्शिन्) पाप-दृष्टि
पाप-धी पाप-नक्षत्र पाप-नामा (मन्) पाप-नाशक पाप-नाशन
पाप-नाशिनी पापनाशी (शिन्) पाप-निश्चय पाप-पति पाप-पुरुष
पाप-फल पाप-बुद्धि पाप-भक्षण पापभाक् (ज्) पाप-भाव
पाप-मति पाप-मना (नस्) पाप-मित्र पाप-मोचन पाप-मोचनी
पाप-यक्ष्मा (क्ष्मन्) पाप-योनि पापर पाप-रोग पापरोगी (गिन्)
पापर्द्धि पापल पापलेन पाप-लोक पाप-वाद
पाप-विनाशन पाप-शमनी पाप-शील पाप-शोधन पाप-संकल्प
पाप-सूदन पाप-हर पापहा (हन्) पापांकुशा पापांत
पापा पापाख्या पापाचार पापाचारी (रिन्) पापात्मा (त्मन्)
पापाधम पापानुबंध पापानुवसित पापापनुत्ति पापारंभ
पापारंभक पापार्त्त पापाशय पापाह पापिष्ठ
पापी (पिन्) पापीयस् पापोश पापोशकार पाप्मा (प्मन्)
पापघ्न पाप पापक पाप-कर पाप-कर्म (न्)
पापकर्मी (र्मिन्) पाप-कल्प पाप-क्षय पाप-गति पाप-ग्रह
पापघ्न पापघ्नी पाप-चंद्रमा पापचर पाप-चर्य
पापचारी (रिन्) पाप-चेता (तस्) पापचेली पापचैल पाप-जीव
पापड़ पापड़ा पापड़ा-खार पापड़ी पापदर्शी (र्शिन्)
पाप-दृष्टि पाप-धी पाप-नक्षत्र पाप-नामा (मन्) पाप-नाशक
पाप-नाशन पाप-नाशिनी पापनाशी (शिन्) पाप-निश्चय पाप-पति
पाप-पुरुष पाप-फल पाप-बुद्धि पाप-भक्षण पापभाक् (ज्)
पाप-भाव पाप-मति पाप-मना (नस्) पाप-मित्र पाप-मोचन
पाप-मोचनी पाप-यक्ष्मा (क्ष्मन्) पाप-योनि पापर पाप-रोग
पापरोगी (गिन्) पापर्द्धि पापल पापलेन पाप-लोक
पाप-वाद पाप-विनाशन पाप-शमनी पाप-शील पाप-शोधन
पाप-संकल्प पाप-सूदन पाप-हर पापहा (हन्) पापांकुशा
पापांत पापा पापाख्या पापाचार पापाचारी (रिन्)
पापात्मा (त्मन्) पापाधम पापानुबंध पापानुवसित पापापनुत्ति
पापारंभ पापारंभक पापार्त्त पापाशय पापाह
पापिष्ठ पापी (पिन्) पापीयस् पापोश पापोशकार
पाप्मा (प्मन्) पापघ्न
 
लौटें            मुख पृष्ठ