पार/paar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पारंगत पारंपरीण पारंपर्य्य पारंपर्योपदेश पार
पारई पारक पार-काम पारकी पारक्य
पारख पारखद पारखी पारखू पारग
पार-गत पारगति पार-गमन पारगामी (मिन्) पारचा
पारज् पारजन्मिक पारजात पारजायिक पारटीट (टीन)
पारण पारणक पारण-पत्र पारणा पारणीय
पारतंत्र्य पारत पारतल्पिक पारत्रिक पारत्र्य
पारथ पारथिया पारथिव पारथी पारद
पारदर्शक पारदर्शकता पारदर्शी (र्शिन्) पारदारिक पारदार्य
पारदिक पारदेशिक पारदेश्य पारद्रष्टा पारधि
पारधी पारन पारना पार-पत्र पारबती
पार-ब्रह्म पारभूत पारमहंस पारमहंस्य पारमाणविक
पारमार्थिक पारमार्थ्य पारमिक पारमित पारमिता
पारमेष्ठ्य पारयिष्णु पारयुगीन पारलोक्य पारलौकिक
पारवत पारवर्ग्य पारवश्य पार-वहन पारविषयिक
पारशव पारशवी पारश्व पारश्वधिक पारस
पारसनाथ पारसल पारसव पारसा पारसाई
पारसाल पारसिक पारसी पारसीक पारसीकयमानी
पारस्कर पारस्त्रैणेय पारस्परिक पारस्परिकता पारस्य
पारस्स पारहंस्य पारा पाराती पारापत
पारापार पारायण पारायणी पारावत पारावतघ्नी
पारावत पदी पारावताश्व पारावती पारावारीण पाराशर
पाराशरि पाराशरी (रिन्) पाराशर्य पारिद्र पारि
पारिकांक्षी (क्षिन्) पारिख पारिखेय पारिगर्भिक पारिग्रामिक
पारिजात पारिणामिक पारिणाय्य पारिग्राह्य पारित
पारितोषिक पारिदि पारिध्वजिक पारिपाट्य पारिपात्रिक
पारिपार्श्व पारिपार्श्विक पारिप्लव पारिप्लाव्य पारिभाव्य
पारिभाव्य-धन पारिभाषिक पारिभाषिकी पारिमाण्य पारिमिता
पारिमित्य पारिमुखिक पारियात्र पारियात्रिक पारियानिक
पारिरक्षक पारिव्राज्य पारिश्रमिक पारिष पारिषद
पारिषद्य पारिस्थितिक पारिहारिकी पारिहास्य पारी
पारीक्षणिक पारीक्षित पारीछत पारीण पारीय
पारुष्ण पारुष्य पारेरक पारेवा पारेषक
पारोकना पारोक्ष पार्क पार्जन्य पार्ट
पार्टी पार्ण पार्थ पार्थक्य पार्थ-सारथि
पार्थिव पार्थिव-आय पार्थिव-नन्दन पार्थिव-पूजन पार्थिव-लिंग
पार्थिवी पार्थी पार्पर पार्यंतिक पार्य
पार्लमेंट पार्वण पार्वतिक पार्वती पार्वती-कुमार
पार्वती-नन्दन पार्वती-नेत्र पार्वती-लोचन पार्श्व पार्श्वक
पार्श्वग पार्श्व-गत पार्श्वगायन पार्श्वचर पार्श्वचित्र
पार्श्व-टिप्पणी पार्श्वद पार्श्वनाथ पार्श्व-परिवर्त्तन पार्श्ववर्ती
पार्श्व-शीर्षक पार्श्व-शूल पार्श्व-संगीत पार्श्वस्थ पार्श्वानुचर
पार्श्वायात पार्श्वासन्न, पार्श्वासीन पार्श्विक पार्षद् पार्ष्णि
पार्ष्णि-क्षेम पार्ष्णि-ग्रहण पार्ष्णि-ग्राह पार्ष्णि-घात पार्सल
पारंगत पारंपरीण पारंपर्य्य पारंपर्योपदेश पार
पारई पारक पार-काम पारकी पारक्य
पारख पारखद पारखी पारखू पारग
पार-गत पारगति पार-गमन पारगामी (मिन्) पारचा
पारज् पारजन्मिक पारजात पारजायिक पारटीट (टीन)
पारण पारणक पारण-पत्र पारणा पारणीय
पारतंत्र्य पारत पारतल्पिक पारत्रिक पारत्र्य
पारथ पारथिया पारथिव पारथी पारद
पारदर्शक पारदर्शकता पारदर्शी (र्शिन्) पारदारिक पारदार्य
पारदिक पारदेशिक पारदेश्य पारद्रष्टा पारधि
पारधी पारन पारना पार-पत्र पारबती
पार-ब्रह्म पारभूत पारमहंस पारमहंस्य पारमाणविक
पारमार्थिक पारमार्थ्य पारमिक पारमित पारमिता
पारमेष्ठ्य पारयिष्णु पारयुगीन पारलोक्य पारलौकिक
पारवत पारवर्ग्य पारवश्य पार-वहन पारविषयिक
पारशव पारशवी पारश्व पारश्वधिक पारस
पारसनाथ पारसल पारसव पारसा पारसाई
पारसाल पारसिक पारसी पारसीक पारसीकयमानी
पारस्कर पारस्त्रैणेय पारस्परिक पारस्परिकता पारस्य
पारस्स पारहंस्य पारा पाराती पारापत
पारापार पारायण पारायणी पारावत पारावतघ्नी
पारावत पदी पारावताश्व पारावती पारावारीण पाराशर
पाराशरि पाराशरी (रिन्) पाराशर्य पारिद्र पारि
पारिकांक्षी (क्षिन्) पारिख पारिखेय पारिगर्भिक पारिग्रामिक
पारिजात पारिणामिक पारिणाय्य पारिग्राह्य पारित
पारितोषिक पारिदि पारिध्वजिक पारिपाट्य पारिपात्रिक
पारिपार्श्व पारिपार्श्विक पारिप्लव पारिप्लाव्य पारिभाव्य
पारिभाव्य-धन पारिभाषिक पारिभाषिकी पारिमाण्य पारिमिता
पारिमित्य पारिमुखिक पारियात्र पारियात्रिक पारियानिक
पारिरक्षक पारिव्राज्य पारिश्रमिक पारिष पारिषद
पारिषद्य पारिस्थितिक पारिहारिकी पारिहास्य पारी
पारीक्षणिक पारीक्षित पारीछत पारीण पारीय
पारुष्ण पारुष्य पारेरक पारेवा पारेषक
पारोकना पारोक्ष पार्क पार्जन्य पार्ट
पार्टी पार्ण पार्थ पार्थक्य पार्थ-सारथि
पार्थिव पार्थिव-आय पार्थिव-नन्दन पार्थिव-पूजन पार्थिव-लिंग
पार्थिवी पार्थी पार्पर पार्यंतिक पार्य
पार्लमेंट पार्वण पार्वतिक पार्वती पार्वती-कुमार
पार्वती-नन्दन पार्वती-नेत्र पार्वती-लोचन पार्श्व पार्श्वक
पार्श्वग पार्श्व-गत पार्श्वगायन पार्श्वचर पार्श्वचित्र
पार्श्व-टिप्पणी पार्श्वद पार्श्वनाथ पार्श्व-परिवर्त्तन पार्श्ववर्ती
पार्श्व-शीर्षक पार्श्व-शूल पार्श्व-संगीत पार्श्वस्थ पार्श्वानुचर
पार्श्वायात पार्श्वासन्न, पार्श्वासीन पार्श्विक पार्षद् पार्ष्णि
पार्ष्णि-क्षेम पार्ष्णि-ग्रहण पार्ष्णि-ग्राह पार्ष्णि-घात पार्सल
 
लौटें            मुख पृष्ठ