बल/bal
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
बलंद बलंदी बलंधरा बलंबी बल
बलक बल-कटी बलकना बलकर बलकल
बलकाना बल-काम बलकुआ बलक्ष बलख
बलगम बलगमी बलगर बलचक्र बलज
बलजा बल-तोड़ बलद बल-दर्शक बलदाऊ
बलदिया बलदेव बलन बलना बल-नीति
बल-नेह बल-पति बल-परीक्षा बल-पुच्छक बल-पूर्वक
बल-पृष्ठक बल-प्रयोग बल-प्रसू बलबलाना बलबलाहट
बलबीज बलबीर बलबूता बलभ बलभद्र
बलभद्रा बलभी बलम बलमीक बल-मुख्य
बलय बलया बलराम बलल बलवंड
बलवंत बलवत् बलवती बलवत्ता बल-वर्धक
बल-वर्धन बल-वर्धी बलवा बलवाई बलवान् (न)
बलवार बलवीर बल-व्यसन बलशाली (लिन्) बल-शील
बलसुम बलसूदन बल-स्थिति बलहन् बलहा
बल-हीन बला बलाइ बलाक बलाक
बलाकिका बलाग्र बलाघात बलाट बलाढ्य
बलात् बलात्कार बलात्कारित बलात्कृत बलात्मिका
बलात्मिका बलाधिक बलाधिकरण बलाविकृत बलाध्यक्ष
बलाना बलानुज बलान्वित बला-पंचक बलाबल
बलामोटा बलाय बलाराति बलालक बलावलेप
बलाश बलास बलासी (सिन्) बलाहक बलाहर
बलाही बलिदम बलि बलि-कर बलि-कर्म (न्)
बलित बलि-दान बलिदानी बलिद्विट् (ष्) बलिध्वंसी(सिन्)
बलि-नंदन बलि-पशु बलि-पुष्ट बलि-प्रदान बलि-प्रिय
बलि-बंधन बलिभुज् (ज्) बलिभुज् बलिभृत् बलिभोजी (जिन्)
बलि-मंदिर बलि-मुख बलि-वैश्यदेव बलिश बलिष्ठ
बलिष्ठ बलिहरण बलिहारना बलिहारी बलिहृत
बलींड़ा बली (लिन्) बलीक बलीन बलीना
बलीबैठक बलीमुख बलीवर्द बलुआ बलूच
बलूचिस्तान बलूची बलूत बलूल बलूला
बलै बलैया बलोच बलोचिस्तान बलोची
बल्कल बल्कस बल्कि बल्ब बल्य
बल्या बल्ल बल्लकी बल्लभ बल्लम
बल्लमटर बल्लम-नोक बल्लम-बरदार बल्लरी बल्लव
बल्ला बल्लारी बल्लि बल्ली बल्व
बल्वल
 
लौटें            मुख पृष्ठ