भार/bhaar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
भारंगी भार भारक भार-कद्र भारजीवी (विन्)
भारत भारतखंड भारतनंद भारत-यूरोपीय भारत-रत्न
भारत-वर्ष भारतवर्षीय भारतवासी (सिन्) भारत-विद्या भारति
भारती भारतीय भारतीयकरण भारतीय वृत्त भार-तुला
भारथ भारथी भारथ्य भारदंड भारद्वाज
भारद्वाजी भार-धारक भारना भार-प्रमाणक भारभृत
भारमापी (पिन्) भारमिति भारय भार-यष्टि भारव
भारवाह भारवाह-अधिकारी भारवाहक भार-वाहन भार-वाही (हिन्)
भारवि भार-हानि भारहारी (रिन्) भारा भाराक्रांत
भाराक्रांता भाराक्रांति भारि भारिक भारिक मत
भारित भारी भारीपन भारी पानी भारुंड
भारु भारोद्वह भारोपीय भार्गव भार्गव-क्षेत्र
भार्गवी भार्गवीय भार्गवेश भार्गायन भार्गी
भार्य भार्य्या भार्याजित भार्वाट भार्याटिक
भार्यात्व भार्यारू भार्या-वृक्ष भारतेन्दु।
 
लौटें            मुख पृष्ठ