मंत/mandha, mandha
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
मतंग मतंगज मतंगा मतंगी (गिन्) मत
मत-क्षेत्र मत-गणना मत-दाता (तृ) मतदान मतदान-केन्द्र
मतदान-कोष्ठ मतदान-पेटिका मतना मत-पत्र मत-परिवर्तन
मत-भेद मतरिया मतरुक मतलब मतलबिया
मतलबी मतला मतली मतलूब मतवा
मतवार मतवाल मतवाला मत-संग्रह मत-सुन्न
मत-स्वातंत्र्य मता मताधिकार मताधिकारी (रिन्) मताना
मतानुज्ञा मतानुयायी (यिन्) मतारी मतार्थना मतावलंबी (बिन्)
मताही मति मति-दर्शन मतिदा मतिन
मतिभंगी (गिन्) मति-भ्रंश मति-भ्रम मतिमंत मति-मंद
मति-मांद्य मतिमान् (मत्) मतिमाह मतिवंत मती
मतीरा मतीस मतेई मतैक्य मत्कुण
मत्त मत्तक मत्तकाशी मत्तकोकिल मत्त-गयंद
मत्तता मत्तताई मत्त-मयूर मत्त-वारण मत्ता
मत्ता-क्रीड़ा मत्था मत्थे मत्य मत्सर
मत्सरी (रिन्) मत्स्य मत्स्य-गंधा मत्स्यजीवी (विन्) मत्स्य-द्वादशी
मतस्य-द्वीप मत्स्य-नारी मत्स्यनाशक मतस्यनाशन मत्स्यनी
मत्स्य-न्याय मत्स्य-पालन मत्स्य-पुराण मत्स्य-बंध मत्स्य-बंधन
मत्स्य-मुद्रा मत्स्य-राज मत्स्य-वेधनी मत्स्य-संवर्धन मत्स्याक्षी
मत्स्यादिनी मत्स्यावतार मत्स्याशन मत्स्यासन मत्स्येन्द्रनाथ
मत्स्योदरी मत्स्योपजीवी (विन्) मतबन्ना
 
लौटें            मुख पृष्ठ