माँ/maan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
माध्यमिक माँ माँकड़ी माँख माँखण
माँखना माँखा माँखी माँग माँग-चोटी
माँग-जली माँग-टीका माँगन माँगनहार माँगना
माँग-पट्टी माँग-पत्र माँग-फूल माँग-भरी मांगल-गीत
मांगलिक मांगल्य मांगल्य-काया मांगल्य-कुसुमा मांगल्य-प्रवरा
मांगल्या माँगा माँगी माँगुर माँच
माँचना माँचा माँछ माँछना माँछर
माँछली माँछी माँज माँजना माँजर
माँजा माँ-जाया माँजिष्ठ माँझ माँझा
माँझिल माँझी माँट माँठ माँठी
माँड़ माँड़ना माँड़नी मांडलिक माँड़व
मांडवी मांडव्य माँड़ा माँड़ी मांडूक
मांडूकायनि मांडूक्य मांढ़ माँढ़ा माँत
माँतना माँता मांत्र मांथर्य माँथा
माँद माँदगी माँदर माँदा मांदार
मांद्य मांधाता (तृ) माँपना माँस मांस
मांसकारी (रिन्) मांस-कीलक मांसखोर मांस-ग्रंथि मांसज
मांस-तेज (स्) मांस-धरा मांस-पिंड मांस-पिंड़ी मांस-पेशी
मांस-फल मांस-भक्षी (क्षिन्) मांसभोजी (जिन्) मांस-मंड मांस-योनि
मांस-रज्जु मांस-रस मांसरोहिणी मांसल मांसलता
मांस-लिप्त मांस-विक्रयी (यिन्) मांस-वृद्धि मांस-समुद्भवा मांस-सार
मांस-स्नेह मांस-हासा मांसाद् मांसादन मांसादी (दिन्)
मांसारि मांसार्गल मांसार्बुद मांसाशन मांसाशी (शिन्)
मांसाष्टका मांसाहारी (रिन्) माँसी मांसी मांसु
मांसोदन मांसोपजीवी (विन्) माँह माँहरा माँहा
माँहि, मांही माँहुटि माँहूँ माँहै मा
माइ माइक माइका माइक्रोफोन माइट
माई माई माउल्लहम माकंद माकंदी
माकर माकरा माकरी माकल माकूल
माकूलियत माक्षिक माक्षिकज माक्षिकाश्रय माक्षीक
माख माखता माखन माखना माखा
माखी माखो मागध मागधक मागध-पुर
मागधा मागधिक मागधी मागरमाटी मागि
मागी माघ माघी माध्य माच
माचना माचल माचा माचिका माचिस
माची माछ माछरी माछी माज
माजन माजरा माजी माजू माजून
माजूफल माजूल माझ माट माटा
माटी माठ माठर माठा माठाधूपा
माठी माठू माड़ माड़ना माड़व
माड़ा माड़ी माढ़ा माढ़ी माण
माणक माणना माणव माणवक माणवक-क्रीड़ा
माणव-विद्या माणस माणिक माणिक्य माणिक्या
माणिबंध माणिमंथ मातंग मातंगी मात
मातदिल मातना मातबर मातबरी मातम
मातम-पुर्सी मातमी मातमुख मातरि-पुरुष मातरिश्वा
मातलि मातिल-सूत मातहत मातहतदार मातहती
माता (तृ) मातामह मातु मातुल मातुला
मातुलानी मातुली मातुलुंग मातुलेय मातृ
मातृक मातृक-च्छिद मातृक-प्रणाली मातृका मातृका-क्रम
मातृ-गण मातृ-चक्र मातृ-तंत्र मातृ-तीर्थ मातृत्व
मातृ-देश मातृ-नंदन मातृपक्ष मातृ-पूजा मातृ-प्रणाली
मातृ-बंधु मातृ-भाषा मातृ-भूमि मातृ-मंडल मातृ-माता (तृ)
मातृ-मुख मातृ-यज्ञ मातृ-रिष्ट मातृ-वत्सल मातृ-शासित
मातृ-ष्वसा (सृ) मातृष्वसेय मातृ-सत्रा मातृ-सपत्नी मातृ-स्तन्य
मातृ-हत्या मात्र मात्रक मात्रा मात्रा-वृत्त
मात्रासम मात्रा-स्पर्श मात्रिक मात्रिक-छंद मात्सर
मात्सर्य मात्स्य मात्स्य-न्याय मात्स्यिक माथ
माथना माथ-बंधन माथा माथा-पच्ची माथा-पिट्टन
माथुर माथे माथै माद मादक
मादकता मादन मादनी मादनीय मादर
मादरजाद मादरिया मादरी मादल मादा
मादिक मादिकता मादिन मादी मादीन
माद्दा माद्दी माद्रवती माद्री माद्रेय
माधव माधवक माधविका माधवी माधवी-लता
माधवोद्भव माधी माधुक माधुकर माधुपार्किक
माधुर माधुरई माधुरता माधुरी माधुर्य
माधैया माधो माधौ माध्यंदिन माध्यंदिनी
माध्यंदिनीय माध्य माध्यम माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा
माध्यस्थ माध्यकर्षण माध्याह्निक माध्यिक माध्व
माध्वक माध्विक माध्वी माध्वीक माध्वीका
मानःशिल मान मानकंद मानक मानक-काल
मान कच्चू मानकित मानक समय मानकीकरण मानगृह
मान-चित्र मान-चित्रक मान-चित्रण मानचित्रांकन मानचित्रावली
मानज मानतरू मानता मान-दंड मानद
मान-देय मान-धन मानधाता मानन मानना
माननीय मानपत्र मानपात मान-भाव मान-मंदिर
मान-मनौअल मान-मनौती मान-मरोर मान-महत् मान-महत
मान-मोचन मान-रंध्रा मानव मानवक मानवत्
मानवता मानवतावाद मानवतावादी (दिन्) मानवती मानव-देव
मानव-पति मानव-भूगोल मानव-वर्जित मानव-विज्ञान मानव-व्यापार
मानव-शास्त्र मानव-शास्त्री (स्त्रिन्) मानव-शास्त्रीय मानवाचल मानवी
मानवीकरण मानवीय मानवेंद्र, मानवेश मानस मानसचारी (रिन्)
मानसता मानस-तीर्थ मानस-पुत्र मानस-पूजा मानसर
मानसरोवर मानस-विज्ञान मानस-व्रत मानस-शास्त्र मानस-संन्यासी (सिन्)
मानस-सर (स्) मानस-हंस मानसालय मानसिक मानसिक-चिकित्सालय
मानसिकी मानसी मानसी-गंगा मानसूत्र मानसून
मान-हंस मान-हानि मानहुं मानांकन माना
मानाथ मानाभिषेक माना-मथ मानिंद मानिक
मानिक-खंभ मानिकचंदी मानिक-जोड़ मानिक-रेत मानिका
मानित मानिता मानिनी मानी (निन्) मानुख
मानुष मानुषक मानुषता मानुषिक मानुषी
मानुषीकरण मानुषी-चिकित्सा मानुषीय मानुष्य मानुष्यक
मानुस माने मानो मानोखी मानोपाधि
मानौ मान्य मान्य औषध कोश मान्यता मान्य-व्यक्ति
मान्य-स्थान मान्सून माप मापक माप-तौल
मापना मापनी मापांक माफ माफकत
माफिल माफिक माफिकत माफी माफीदार
माम मामता मामरी मामलत, मामलति मामला
मामा मामागीरी मामिला मामी मामू
मामूर मामूल मामूली मामोला मायँ
माय मायक मायका मायण मायन
मायनी मायल माया मायाकार माया-क्षेत्र
मायाचार मायाजीवी (विन्) मायाति मायादेवी माया-धर
माया-पति माया-पात्र माया-फल माया-मोह माया-मंत्र
मायावत् मायावती मायावर माया-वर्ग माया-वाद
माया-वादी (दिन्) मायावान् (वत्) मायाविनी मायावी (विन्) माया-वीज
मायाशय माया-सीता माया-सुत मायिक मायी (यिन्)
मायु मायुक मायूर मायूरक मायूरा
मायूरी मायूस मायूसी मार मारकंडेय
मारक मारका मार-काट मारकीन मारकुवा
मारकेश मारखोर मारग मारगन मारगी
मारजन मारजनी मारजार मारजित् मारण
मारतंड मारते खाँ मारतौल मार-धाड़ मारना
मार-पीट मार-पेंच मारफत मारसा मारवाड़
मारवाड़ी मारा मारात्मक माराभिभू मारामार
मारा-मारी मारि मारिच मारित मारिष
मारिषा मारी मारीच मारीची मारु
मारुत मारुत-सुत मारुतात्मज मारुतापह मारुताशन
मारुति मारुध मारू मारूज मारूत
मारे मार्कंड मार्कंडेय मार्क मार्का
मार्क्विस मार्क्स मार्क्सवाद मार्क्सवादी मार्केट
मार्ग मार्गक मार्गक मार्ग-कर मार्गण
मार्गणा मार्गद मार्ग-दर्शक मार्ग-दर्शन मार्ग-देशिक
मार्ग-देशी मार्ग-धेनु (क) मार्गन मार्गपति मार्ग-राग
मार्गव मार्गवती मार्गशिर मार्गशीर्ष मार्गाधिकार
मार्गिक मार्गी (गिन) मार्च मार्ज मार्जक
मार्जन मार्जना मार्जनी मार्जनीय मार्जार
मार्जारक मार्जारकर्षिका माजरिगंधा मार्जारपाद मार्जाराक्षक
मार्जारी मार्जारी टोड़ी मार्जारीय मार्जाल मार्जालीय
मार्जित मार्तंड मार्तंड-वल्लभा मार्तिक मार्तिकावत
मार्त्य मार्दंग मार्दंगिक मार्दव मार्द्वीक
मार्फत मार्मिक मार्मिकता मार्शल मार्शल-ला
मार्ष मालंच माल माल-कंगनी मालक
मालका मालकोश मालखंभ मालखाना माल-गाड़ी
मालगुजार मालगुजारी मालगुर्जरी मालगोदाम मालगोमा
मालचक्रक मालटा माल-टाल मालति मालती
मालती-क्षार मालती-जात मालती-टोड़ी मालती-पत्रिका मालती-फल
मालद मालदह मालदही मालदा मालदार
मालद्वीप मालन मालपूआ मालवरी माल-भंजिका
माल-भंडारी माल-भूमि माल-मंत्री माल-मता मालय
मालव मालवक मालवश्री मालवा मालविका
मालवी मालवीय मालश्री मालसी माला
मालाकंठ माला-कंद मालाकार मालाकृति मालागिरी
मालातृण माला दीपक माला-दूर्बा मालाधर मालाप्रस्थ
मालाफल माला मणि मालामाल माला रानी मालाली
मालावती मालिक मालिका मालिकाना मालिकी
मालित मालिन मालिनी मालिन्य मालियत
मालिया मालिवान मालिश माली (लिन्) माली खूलिया
माली गौड़ मालीद मालीदा मालु मालुक
मालुधान मालुधानी मालुमात मालुर मालूम
मालोपमा माल्य माल्यक माल्य-पुष्प माल्यवंत
माल्यवत् माल्यवती माल्यवान् (वत्) माल्ल माल्लवी
माल्ह मावत मावना मावली मावली
मावस मावा मावासी मावीत्र माश
माशा अल्लाह माशा माशी माशूक माशूका
माशूकाना माशूकी माष माषक माष-तैल
माषना माष-पत्रिका माष-पर्णी माष-योनि माष-वटी
माषाद माषाश माषीण माष्य मास्
मास मासक मासज्ञ मास-ताला मासना
मास-फल मास-भृत मास-मान मासर मास-स्तोम
मासांत मासा मासाधिप मासानुमासिक मासावधिक
मासिक मासिक-धर्म मासी मासीन मासुरकर्ण
मासुरी मासूम मासूमियत मासूर मासेष्टि
मासोपवास मासोपवासी (सिन्) मास्टर मास्टरी मास्तिष्क्य
मास्य माह माहत माहताब माहताबी
माहना माहर माहरा माहली माहव
माहवार माहवारी माहाँ माहाकुल माहाकुलीन
माहाजनीन माहात्मिक माहात्म्य माहाना माहिं
माहित माहित्य माहियत माहिया माहियाना
माहिर माहिला माहिले माहिष माहिष-वल्लरी
माहिष-वल्ली माहिषिक माहिष्मती माहिष्य माहीं
माही माही-गीर माही-पुश्त माही-मरातिब माहुति
माहुर माहुरी माहूँ माहेंद्र माहेंद्री
माहेय माहेयी माहेल माहेश माहेशी
माहेश्वर माहेश्वरी माहों
 
लौटें            मुख पृष्ठ