मूँ/moon
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
मूल-बंध मूसर्रह मूँ मूँकना मूँग
मूँगफली मूँगर (ा) मूँगरी मूँगा मूँगिया
मूँगी मूँछ मूँछी मूँज मूँड़
मूँड़-कटा मूँड़न मूँड़ना मूँड़ी मूँड़ीबंध
मूँदना मूंदर मूंध मू मूआ
मूक मूकता मूकना मूका मूकिमा (मन्)
मूखना मूचना मूछ मूजिब मूजिव
मूजी मूझ मूझना मूठ मूठना
मूठा मूठाली मूठि मूठी मूड़
मूड़ी मूड़ी-काटा मूढ़ मूढ़-गर्भ मूढ़ता
मूढ़-वात मूढात्मा (त्मन्) मूढ़ी मूत मूतना
मूतरी मूत्र मूत्र-कृच्छ् मूत्र-क्षय मूत्र-ग्रन्थि
मूत्र-दशक मूत्र-दोष मूत्र-नाली मूत्र-पतन मूत्र-पथ
मूत्र-परीक्षा मूत्र-प्रसेक मूत्र-फला मूत्र-मार्ग मूत्र-रोध
मूत्रल मूत्रला मूत्र-वृद्धि मूत्र-स्रोत मूत्राघात
मूत्राशय मूत्रित मूना मूर मूरख
मूरखताई मूरचा मूरछना मूरछा मूरत
मूरति मूरतिवंत मूरध मूरा मूरि
मूरिस मूरी मूरुख मूर्ख मूर्खता
मूर्खत्व मूर्खिनी मूर्खिमा मूर्च्छन मूर्च्छना
मूर्च्छा मूर्च्छाल मूर्च्छित मूर्छा मूर्छित
मूर्त मूर्तता मूर्तत्व मूर्त-विधान मूर्ति
मूर्ति-कला मूर्तिकार मूर्तिप मूर्ति-पूजक मूर्ति-पूजन
मूर्ति-पूजा मूर्तिभंजक मूर्तिमान् (मत्) मूर्ति-लेख मूर्ति-विद्या
मूर्तीकरण मूर्द्ध मूर्द्धक मूर्द्ध-कर्णी मूर्द्धकपारी
मूर्द्धखोल मूर्द्धज मूर्द्ध-ज्योति (स्) मूर्द्धन्य मूर्द्धन्य-वर्ण
मूर्द्ध-पिंड मूर्द्ध-पुष्प मूर्द्ध-रस मूर्द्धा (र्द्धन्) मूर्द्धाभिषिक्त
मूर्द्धाभिषेक मूर्वा मूर्विका मूर्वी मूल
मूलक मूलक-पर्णी मूल-कमल मूल-कर्म (न्) मूलकार
मूलकारिका मूल-कृच्छ्र मूल-खानक मूलच्छेद मूलज
मूलतः (तस्) मूल-त्रिकोण मूल-द्रव्य मूल-द्वार मूल-द्वारावती
मूल-धन मूलधनी मूल-धातु मूलन मूल-पर्णी
मूल-पाठ मूल-पुरुष मूल-पोती मूल-प्रकृति मूल-बंध
मूलबर्हण मूल-भूत मूल-भृत्य मूल-मंत्र मूल-रक्षण
मूल-रस मूल-वित्त मूल-विष मूल-व्यसन मूल-शाकट
मूल-स्थली मूल-स्थान मूल-हर मूला मूलांश
मूलाधार मूलार्थ मूलिक मूलिन मूलिनी
मूलिनी-वर्ग मूली मूलीय मूलोच्छेद मूलोदय
मूल्य मूल्यन मूल्यवान् (वत्) मूल्य-विज्ञान मूल्य-सूचनांक
मूल्य-ह्रास-निधि मूल्यांकन मूल्यानुसार मूवना मूश
मूष मूषक मूषक-कर्णी मूषक-वाहन मूषण
मूषा मूषा-तुत्थ मूषिक मूषिक-पर्णी मूषिकसाधन
मूषिकांक मूषिकांचन मूषिका मूषिकाद मूषिकाराति
मूषीक मूषीकरण मूस मूसदानी मूसना
मूसर मूसल मूसलचंद मूसलधार मूसला जड़
मूसली मूसा मूसा मूसाई मूसाकानी
मूसा-हिरन मूसीकार मूसीक़ी
 
लौटें            मुख पृष्ठ