संत/sant
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
सत् सत सतकार सतकारना सत-कोना
सत-खंडा सत-गँठिया सत-गजरा सत-गुरु सतजीत
सत-जुग सतत सततक सततग सतत-ज्वर
सतत्व सत-दंता सत-दल सत-ध्रत सतनजा
सतनी सतनु सत-पतिमा सतपदी सत-परब
सत-पात सत-पुतिया सत-पुरिया सतफल सतफेरा
सतबरग सतबरवा सतभइया सत-भाएँ सत-भाय
सतभाव सतभिखा सतभौंरी सतम सतमख
सत-माय सतमासा सतमूली सत-युग सतयुगी
सत-रंग सतरंगा सतरंज सतरंजी सतर
सतरकी सतराई सतराना सतराहट सतरी
सतरू सतरौहाँ सतरौहें सतर्क सतर्कता
सतर्पना सतर्ष सतलज सत-लड़ा सतवंती
सतवांसा सतवार सतवारा सतसंग सतसंगति
सतसंगी सतसई सतसठ सतसल सतह
सतहत्तर सतही सतांग सतानंद सताना
सतार सतारुक सतारू सतालुई सतालू
सतावना सतावर सतासी सति सतिगुर
सतिभाएँ सतिया सतिवन सती सती-चौरा
सतीत्व सतीत्व-हरण सतीदोषोन्माद सतीन सतीपन
सतीर्थ सतील सतुआ सतुआन सतुआ संक्रांति
सतुआ सोंठ सतुला सतून सतूना सतेरक
सतेरी सतोखना सतोगुण सतोगुणी सतोदर
सतौला सतौसर सत्कदंब सत्करण सत्करणीय
सत्कर्ता (र्त्त) सत्कर्म सत्कर्मा (मन्) सत्काय दृष्टि सत्कार
सत्कारक सत्कार्य सत्कार्यवाद सत्कीर्ति सत्कुल
सत्कृत सत्कृति सत्क्रिया सत्त सत्तम
सत्तर सत्तरह सत्तांतरण सत्तांतरित सत्ता
सत्ताईस सत्ताधारी (रिन्) सत्तानवे सत्तानाश सत्तानाशी
सत्तार सत्तारूढ़ सत्तावन सत्तावाद सत्ताशास्त्र
सत्ता-सामान्यत्व सत्तासी सत्तू सत्त्व सत्त्वक
सत्त्वगुण सत्त्वगुणी सत्त्व-दीप्ति सत्त्वधाम सत्त्वलक्षण
सत्त्ववती सत्त्ववान् सत्त्वशाली सत्त्वशील सत्त्वस्थ
सत्यक सत्थी सत्पथ सत्पशु सत्पात्र
सत्पुरुष् सत्यंकार सत्य सत्यक सत्यकाम
सत्यकीर्ति सत्यकेतु सत्यजित् सत्यतः सत्यता
सत्य-नारायण सत्यपर सत्य-पुरुष सत्य-प्रतिज्ञ सत्यभामा
सत्यभूषणी सत्य-युग सत्ययुगाद्या सत्ययुगी सत्यलोक
सत्यवती सत्य-वसु सत्यवाच् सत्यवाद सत्यवादिनी
सत्यवादी सत्यवान् सत्यव्रत सत्यशील सत्य-संकल्प
सत्यसंध सत्या सत्याकृति सत्याग्रह सत्याग्रही
सत्यात्मा (त्मन्) सत्यानाश सत्यानाशी सत्यानृत सत्यापन
सत्यापना सत्यापित सत्यार्जव सत्येतर सत्योत्तर
सत्र सत्र-न्यायालय सत्रप सत्रह सत्राजित्
सत्राजिती सत्रायण सत्रावसान सत्रि सत्री
सत्रु सत्रुघन, सत्रुहन सत्व सत्वर सत्संग
सत्संगति सत्संगी सत्समागम सत्सार सत-मृत्तिका
सत
 
लौटें            मुख पृष्ठ