च/ch
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अँख अंग अंच अँच अंट अंत अंब अकच अकि अकृ
अक् अगच अगो अग् अघ- अघम अचं अचक अचग अचत
अचन अचप अचभ अचम अचय अचर अ-च अचल अचव अचा
अर् अचि अची अचू अचे अचै अचो अच् अचछ अजा
अज् अटक अड़ अणच अति अती अत् अथच अध- अधच
अधश अधि अध् अनं अनच अन- अनन अनर अनल अनव
अना अनि अनु अनू अने अनै अनौ अन् अपच अपर
अपव अपश अपस अपा अपि अपी अपे अप् अफी अबि
अभय अभि अभ् अमच अमर अमल अमो अम् अयथ अया
अयु अरच अरण अरव अरु अरू अरो अलक अलच अला
अलो अवक अवच अव- अवट अवत अवन अवम अवर अवल
अवस अवा अवि अवी अवै अव् अशु अशो अशौ अश्
असं असम असा असु असे असो असौ अस् अहश अहि
आँख आँच आंच आका आकु आगम आच आचम आचय आचर
आचा आचि आचू आच् आज् आड़ आतं आत् आदि आदी
आपच आप् आभि आमो आया आरच आरे आला आलू आलो
आशी आश् आसम आसि आसु आसे ईचन ईंच उँच उकच
उचं उचक उचट उचड उचन उचर उचल उचा उचि उचे
उचौ उच् उड़ उडु उता उत् उदं उदय उदर उदा
उदि उदी उनच उनम उन् उप- उपच उपय उपर उपस
उपह उपा उभय उमच उमा उलच उलि उली उल् ऊँच
ऊचा ऊपर ऊभ- ऊर् ऐंच ऐच् ओड़ ओनच ओपच ओलच
औचक औचट औचि औदी औपच बंच बंद बंध बंस बकच
बक- बकु बगी बगै बच बचक बचत बचन बचप बचव
बचा बचि बचु बचू बचो बच् बड़ बत- बद- बदर
बद् बनच बम- बरच बरि बरे बलच बल- बला बलू
बलो बहि बहु बहे बाँ बाक बाग बाच बाण बात
बाव बाब बाल बाष ब्र बाह बिग बिच बिज बिप
बिब बिभ बिम बिर बिल बिस बीच बीज बीभ बुक
बुख बुग बुच बुद बुध बुल बूँ बूच बृच बृह
बें बेच बेड बेल बैं बोल ब्य भक् भचक भ-च
भच् भट् भद् भयच भय- भरा भल् भवच भव- भव्
भवा भाई भाल भाव भिक भिच भित भीं भीच भीत
भीष भुँ भुक भुच भुन भूँ भूच भू- भूत भूम
भूल भूष भृग भैक भैच भैय भैर भों भोग भोज
भौं भौच भौत भ्र चंक चँक चंग चँग चंच
चँच चंट चंड चँड चंद चँद चन् चंप चँप चंब
चँब चँव चवर चंस चइ चइत चइन चई चउँ चउक
चउत चउथ चउद चउप चउर चउह चक चकई चकच चका
चकड चक- चकत चकद चकन चकप चकफ चकब चकव चकम
चकर चकल चकस चकह चकि चकु चकृ चके चको चकौ
चक् चख चख- चखच चखन चखा चखि चखु चखो चखौ
चगड चगत चगर चगु चघड चचर चचा चचि चची चचे
चचो चच् चट चटक चट- चटख चटच चटन चटप चटर
चटव चटश चटस चटा चटि चटी चटु चटै चटो चट्
चड़ चड् चढ़ चढै चण चणक चण- चणप चणि चतर
चतु चतू चत् चदर चदि चद् चनक चनख चनच चनन
चनव चना चनि चनु चने चनो चप चपक चप- चपट
चपड चपत चपद चपन चपर चपल चपव चपा चपे चपो
चपौ चप् चफा चबक चबन चबर चबल चबव चबा चबू
चबे चब् चभक चभच चभड चभन चभा चभो चमं चमक
चमग चमच चमज चमट चमड चमत चमन चमर चमल चमस
चमा चमि चमी चमू चमे चमो चमौ चम् चय चयक
चयन चयि चरं चर चरई चरक चर- चरख चरग चरच
चरज चरट चरण चरत चरथ चरद चरन चरप चरफ चरब
चरी चरम चरल चरव चरस चरह चरा चरि चरु चरू
चरे चरै चरो चरौ चर् चलं चल चलक चल- चलच
चलत चलद चलन चलप चलब चलव चला चलि चलु चलै
चलो चलौ चल् चव चवद चवन चवल चवा चवि चवै
चव् चशक चशम चश् चष चषक चषच चषण चषा चस
चसक चसन चसम चस् चह चहक चहच चहट चहत चहन
चह- चहर चहल चहव चहा चहि चही चहु चहू चहे
चहो चाँ चां चा चाइ चाई चाउ चाऊ चाक चाख
चाच चाट चाड चाढ चाण चात चाद चान चाप चाब
चाभ चाम चाय चार चाल चाव चाश चाष चास चाह
चिआ चिं चिउ चिक चिख चिग चिच चिज चिट चिड
चिढ चित चिथ चिद चिन चिप चिब चिम चिर चिल
चिव चिह चीं चीक चीख चीज चीठ चीड चीढ चीत
चीथ चीद चीन चीप चीम चीय चीर चील चीव चीस
चीह चुँ चुं चुअ चुआ चुक चुट चुख चुग चुच
चुड चुत चुद चुन चुप चुब चुभ चुम चुर चूर
चुल चुव चुस चुह चूँ चूअ चूऊ चूक चूच चूछ
चूज चूड चूत चून चूम चूल चूष चूस चूह चें
चेउ चेक चेच चेज चेट चेड चेत चेद चेन चेप
चेब चेय चेर चेल चेव चेष चेस चेह चै चैक
चैत चैद चैन चैप चैय चैर चैल चों चोई चोक
चोख चोग चोच चोज चोट चोड चोढ चोत चोथ चोद
चोप चोब चोभ चोम चोय चोर चोल चोव चोष चोस
चोह चौं चौ चौअ चौआ चौक चौख चौग चौघ चौध
चौच चौज चौठ चौड चौत चौथ चौद चौन चौप चौफ
चौब चौभ चौम चौ- चौर चौल चौव चौस चौह च्य
छत् छमि छाच छाय छिच छुच छैल छों छोट ढँढ
ढचर ढाँ ढिक ढीच ढुच ढेल ढैच ढौच डच डफा
डाक डाच डाम डिं डेग डोल दंड दंत दक् दचक
दचन दच् दत् दधि दधी दबो दमच दम- दया दरक
दरी दर् दल- दशन दाध दान दाम दार दाल दिक
दिघ दिच दिन दिम दिल दिव दिश दीच दीप दीब
दीर दुग दुच दुब दुम दुर दुल दुश दुष दूध
दूर दृग दृढ दृष देग देव देश देह दैव दों
दोँ दोच दो- दौं दौन दौश द्य द्र द्व एँच
एक- एकच एकप एकव एका एलच गंग गंज गंड गंध
गगन गच गचक गचग गचन गचप गचा गच् गज- गटा
गड़ गणा गणे गत- गदच गदह गधा गपड गर- गर्
गलग गलच गलम गली गलै गवन गवा गहग गाँ गाच
गाम गिच गिर गुं गुच गुड गुण गुप गुम गुर
गुल गुह गूँ गूढ गृह गों गो- गोच गोट गोत
गोप गोर गोल गोश गौं गौच गौण गौप गौर ग्र
घट- घटन घटो घड़ घनच घपच घर- घाँ घिच घिन
घिर घीं घुँ घुड घुम घुर घुल घूँ घृत घों
घोच घोड हंस हचक हचन हच हट् हनु हम- हर-
हरन हरि हरी हल- हला हवा हस् हाट हाथ हिं
हिच हित हिम हिर हिल हिव हिस हीं हीच हीन
हुक हुच हुँ हृच हेच हेत हेम इंच इँच इंद
इचक इचर इच् इमच इला इश् जंच जँच जंब जगच
जगत जघन ज़च जचन जच् जटा जन- जनन जना जमा
जय- जल- जलच जलम जला जले जलो जां जाँ जाच
जाड जात जान जाय जाल जिच जिह मुह जीव जुआ
जेब लगन जौं जौच ज्ञ ज्य ज्व कंच कँच कचं
कच कचक कचड कचद कचन कचप कचब कचर कचल कचव
कचह कचा कचि कची कचु कचू कचे कचो कचौ कच्
कज् कटह कटा कड़ कणक कणग कथं कदम कदा कनक
कपि कपू कफन कबा कमं कमख कमच कमन कमर कमल
कमा करक करच करप करब करम करव करह कर् कलच
कला कलु कल् कवच कवर कश् काँ कां काच काइ
काक काम काय कार काल किं किच किर किल किव
कीच कुं कुच कुट कुड कुब कुम कुर कुल कुव
कुस कुह कूँ कूक कूच कूप कूर कृच कृत कृप
कृष केच कें केव केश केस कैं कैश कों कोक
कोच कोट कोठ कोल कोश कौं कौक कौच कौम कौल
क्र क्व खँच खँड खंड खंब खंभ खचन खचम खचर
खचा खचि ख-च खची खचे खच् ख़ज खड़ खपच खपा
खम् खरच खरत खरि खरो खर् खाँ खिं खिच खिर
खीं खीर खुच खुट खुर खूच खेच खैं खों खोच
खोन खौं ख्व क्ष लंग लंच लकु लगड लघु लच
लचक लचन लचल लचा लची लचु लच् लम- लमच ललच
ललन ललि लल् लवण लां लाँ लाइ लाच लाठ लाय
लाल लिं लिक लिच लीच लुं लुच लेक लेख लेम
लोक लोच लोम लोह लौं लौह मंग मंच मंज मंड
मंद मक् मगज बगज मगर मचक मचन मचम मचल मचव
मचै मचा मचि मचु मचे मचो मच् मणि मणी मदक
मदद मदन मधु मध् मनच मन- मनस मयू मरच मर-
मरण मरि मरी मर् मलय मल- मलि मले मशा मसा
महा मही महो माँ माच मात माथ मान माय मार
माल मिच मिड मित मिथ मिर मिष मिह मीच मीठ
मीर मुँ मुं मुक मुख मुच मुड मुद मुन मुम
मुर मुल मूच मूत मूर मूल मूष मूस मृग मृच
मृत मृद मेघ मेच मेद मेष मैच मैल मोच मोत
मोर म्ल नंग नंच नंब नक- नकल नका न-क नकु
नक् नखच नख- नखम नग- नगी नचन नचव नचा नचि
नची नचौ नट- ननु नभच नभश नमु नयन नरक नर-
नरच नरा नार नर् नवा नष् नाक नाग नाच ना-
नाट नाड नाम निं निः निक निख निग निच नित
निम निर निश निष निस निह नीं नीच नीम नील
नुक नुच नूत नृप नृस नेक नेग नेच नेत नेप
नेम नैक नैच नैश नैष नोच नोन नौच न्य पंक
पँच पंच पचत पंत पक् पच पचक पचख पचड पचू
पचन पचप पचम पचर पचल पच- पचव पचह पचा पचि
पची पचे पचो पचौ पच् पट- पटच पण् पतं पतच
पत् पथच पथर पथि पद- पदच पदम पद् पनग पनच
पन- पनब पनि पयश पयो पुर परख परच पर- परत
परद परप परब परम परा परि परो पर् पला पलू
पवन पशु पश् पहच पहि पहु पाँ पां पाच पाठ
पाण पाद पान पाप पाय पार वचा पाव पाश पाष
पाह पिं पिच पित पिर पिल पिश पिष पिस पीच
पीठ पीत पीय पीर पील पुं पुच पुण पुत पुन
पुष पूज पूर पूल पृच पृथ पृष पें पेच पेम
पैं पैश पोच पोत पोम पोल पौच पौश पौं प्र
प्ल फटी फणि फणी फतह फरच फर् फल- फलच फला
फिच फीं फीच फुच फुल फेच फेन फ्र रंग रंच
रंह रका रक् रचक रचन रचय रचव रचा रचि रची
रच् रजत रण- रणे रतन रत् रथ- रदच रदन रफू
रमच रम- रवि रश् रसच रस- रहँ रहच रह- रहस
राँ राग राच राज रात राम राव राश रास राह
रिच रुख रुच रुम रूच रूप रेख रेच रेड रेव
रोच रोज रोम रोश रौच संक सँक संग संघ संच
संद संध संर संव संस सेस सकट सकु सको सक्
सखर सखु सच सचक सचन सच- सचर सचल सचा सचि
सची सचु सचे सचै सच् सती सत् सदन सदा सध्
सनी सपच सपर सप् सफा सब् सभा समं समच सम-
समन समय समर समा समी समु समू समो सम् सया
सर- सर् सलि सव् सहच सह- सहन सहस साँ सां
साक साख साच साढ साध साम सार साव साश साह
सिं सिच सित सिद सिर सिल सीं सीक सीख सीत
सीम सुक सुच सुख सूच सुन सुप सु- सुम सुर
सुल सुव सुष सुस सूक सूत सूप सूर सेच सेन
सैच सैन सों सोच सोन सोप सोम सोह सौं सौच
सौद सौम सौव स्क स्त स्थ स्प स्फ स्म स्य
स्व शंक शंख शक् शचि शची शत- शतच शनि शनै
शबर शब् शरत शर् शल् शवच शस् शहच शां शाख
शाच शार शास शाह शित शिर शिल शिव शिश शिष
शीत शुक शुच शुभ शूच शून शेख शेर शेष शोच
शौच श्य श्र श्ल श्व षट् षोड थल- थैच टंच
टकू टचट टचन टाँ टिच टुं टुच टें टों ठों
ठोक तंब तक- तचन तचा तचि तच् तत् तनु तपच
तपन तपश तप् तबल तमं तमच तमा तमी तरच तरम
तरव तरो तर् तला तलै तवँ तवल तात ताप ताम
तार ताल तिग तिच तिर तिल तुच तुप तुर तुल
तुह तूल तृण तेज तेल तैल तोत तोप तोय तौच
त्र त्व वंच वंश वकच वक- वक् वच वचन वचर
वचस वचो वच् वज् वन- वनच वना वने वरं वर-
वरद वरर वर् वसं वसि वसु वाउ वाक वाच वाण
वात वाद वाम वान वाय वार विं विक विच विज
वित विद विन विप विब विम विर विल विव विश
विष विस वीच वीर वृत वृद वृश वृष वृह वें
वेट वेश वैच वैर वैष व्य व्र यंत यच् यति
यत् यथा यथे यथो यदि यदृ यम- यव- यवन याँ
याच याद याम युग युद योग योन
 
लौटें          मुख पृष्ठ