झ/Jh
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अँझ अंब अउझ अगि अझर अझू अझो अनब अनस अबु
अबझ अरझ अरु अलग अवझ असू आधा आलु आवझ उंझ
उज् उझक उझप उझर उझल उझा उझि उझी उड़ उरझ
उरे उलझ ओझ ओझइ ओझर ओझल ओझा ओझै औझक औझड
औझर बंझ बझन बझव बझा बाँ बाझ बिझ बिर बीं
बीझ बुज बुझ बूझ बेझ बे- बोझ भुक भैर चील
छीन दज् दम- दाझ दुझ दूझ एकौ गंग गज् गझि
गड़ गलझ गुज गुझ गुर गुल गूँ गूझ गोझ घर-
हंझ हिम जगझ जझर जझत जाँ मुह जुज जुझ जुर
जूझ झं झंक झँक झंख झखा झंग झँग झगू
झंज झंझ झँझ झंड झँड झंप झँप झंब झँव झँस
झइ झउव झक झकक झकझ झकड झकन झकर झका झकु
झकू झको झक् झख झखक झखन झखर झखल झखि झखी
झगड झगर झगल झगा झगु झज् झझक झझि झट झटक
झटप झटा झटि झट् झड़ झडन झ़ड झण- झन झनक
झनझ झनन झनव झनस झना झनि झन् झप झपक झपट
झपड झपत झपन झपल झपव झपस झपा झपि झपे झपो
झप् झब- झबड झबध झबर झबा झबि झबु झबू झब्
झमक झमझ झमन झमा झमू झमे झर झरक झरझ झरन
झरप झरफ झरब झरव झरस झरह झरा झरि झरी झरु
झरो झर् झल झलक झलझ झलन झलम झलर झलव झलह
झला झलि झल् झवर झवा झष झष- झषन झषा झषो
झसन झहग झहन झहर झाँ झा झाऊ झाग झाझ झाट
झाड झाण झाप झाब झाम झार झाल झाव झिं झिग
झिझ झिट झिड झिन झिप झिम झिर झिल झीं झीक
झीख झीझ झीठ झीड झीण झीत झीन झीम झीर झील
झीव झुँ झुं झुक झुग झुझ झुट झुठ झुन झुप
झुब झुम झुर झुल झलु झुह झूँ झूक झूझ झूट
झूठ झूण झून झूब झूम झूर झूल झूस झें झेप
झेर झेल झों झोक झोझ झोर झोल झौं झौआ झौन
झौर झौव झौह कबू कलझ कुज कुत कूँ खपड खिझ
खीझ खुज खुझ खूझ लगा लग् लछम लपझ लपे लबझ
लरझ लाँ लाल लीझ मंझ मँझ मछर मज् मझ मझक
मझध मझर मझल मझा मझि मझु मझे मझो मनो मलझ
माँ माझ मुँ मुझ मुर मूझ मोत नंग नाग ना-
निझ निर निल नीझ नील नोक पज् पटझ पत- पतझ
पाँ पीत प्र फुल फूल रंझ रझन रम- रमझ राम
रिझ रिम रीझ रुझ रुन रूझ रोक रोझ सँझ संझ
सझ सझण सझन सझि सझ् सफे समझ समु साँ साझ
साम सिझ सिर सीझ सुझ सुर सुल सु— सूझ सूप
सेझ सों सोझ शोण ट्य ताक तुझ तूझ विर वीझ
 
लौटें          मुख पृष्ठ