न/na
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अंक अँक अँख अंग अँग अँच अंज अँज अँट अँड
अंड अंत अँत अंथ अंद अँद अंध अँध अंब अंभ
अंश अँस अइन अइस अउल अउह अऊल अएर अकं अकच
अकड अकथ अकन अकब अकर अकल अकव अकस अका अकि
अकु अकृ अके अको अक् अखं अखन अखब अखर अखा
अखि अखी अखु अख् अगट अगण अगन अगम अगर अगव
अगस अगह अगा अगि अगु अगू अगो अगौ अनौ अग्
अघध अघट अघन अघभ अघव अघा अघी अघे अघो अघ्
अचक अचन अचभ अचम अचय अचव अचा अर् अ-च अचे
अचै अचो अच् अछक अछत अछन अछव अजन अजम अजर
अजव अजा अजि अजी अजो अज् अझू अटक अटन अटप
अटे अटृ अट् अठख अठन अठप अठल अठव अठा अठि
अड़ अडर अडू अड् अढ़ अणि अणु अणो अतं अतद
अतन अतप अतर अतल अतव अता अति अती अतु अत्
अथन अथम अथर अथव अथा अदं अदत अदन अदर अदव
अदह अदा अदि अदी अदू अदृ अदै अद् अधः अध-
अधन अधम अधर अधव अधस अधा अधि अधी अधु अधे
अधो अध् अनं अन अन- अनइ अनक अनख अनग अनम
अनघ अनच अनज अनट अनड अनण अनत अनद अनध अनन
अनप अनफ अनब अनभ अ-न अनय अनर अनल अनव अनश
अनस अनह अना अनि अनी अनु अनू अनृ अने अनै
अनो अन् अपक अपग अप- अपघ अपच अपट अपड अपत
अपथ अपद अपध अपन अपप अपम अपय अपर अपल अपव
अप अपश अपस अपह अपा अपि अपी अपु अपू अपे
अप् अफ़ अफग अफन अफर अफल अफस अफे अफ् अबट
अबर अबा अबि अबु अबै अब् अभं अभग अभय अभर
अभा अभि अभी अभु अभू अभे अभो अभ् अमग अमन
अमर अमल अमा अमि अमी अमू अमृ अमे अमै अमो
अमौ अम् अयः अयज अयत अयन अयम अयश अया अयु
अयो अयौ अरं अरक अरग अरध अरच अरज अरझ अरण
अरत अरथ अरद अरन अरप अरब अरम अरर अरव अरस
अरह अरा अरि अरु अरू अरे अरो अलं अलक अलख
अलग अलब अलल अलव अलस अलह अला अली अलु अलू
अलो अल् अवक अवल अव- अवख अवग अवघ अवच अवज
अवट अवड अवत अवद अवध अवन अवप अवब अवभ अवम
अवय अवर अवव अवश अवष अवस अवह अवा अवि अवै
अव् अशं अशक अशन अशर अशा अशु अशू अशो अश्
अषा अष् असं असक असग असज असत असथ असन असप
असम असय असह असा असि असी असु असे असै अस्
अहं अहक अहट अहद अहन अहम अहर अहल अहव अहस
अहा अहि अही अहु अहू अहो अह् आँक आँख आँग
आंग आंच आँज आंज आँट आंद आँध आँव आँस आइन
आईन आकं आकन आकर आकल आकस आका आकि आकु आकू
आकृ आक् आखन आखा आखे आख् आगण आगम आगव आगा
आगृ आगौ आग् आघन आघा आघू आचम आचर आचा आच्
आछन आजन आजम आजा आ-ज आज् आटन आडं आड़ आणन
आतं आतत आतन आतप आतम आता आति आतु आत् आथन
आदर आदह आदा आदि आदी आदे आधा आधी आधु आधू
आध् आनं आन आनक आनत आन- आनद आनन आनब आनम
आनय आनर आना आनि आनी आनु आनू आनृ आने आनै
आन् आ-प आपन आप- आपा आपी आपु आपू आप् आफर
आबं आबग आबद आबन आबा आभा आभि आभू आभो आम-
आमद आमन आमर आमा आमि आमी आमे आमो आम् आयत
आयम आया आयु आयो आरं आरक आरन आरा आरू आरे
आरो आर् आलं आलन आलप आला आलि आली आलु आले
आलो आवट आवन आ-व आवर आवस आवह आवा आवे आशं
आशन आशा आशि आशी आशु आश् आषन आसं आसत आसथ
आसन आसम आसर आसव आसा आसि आसी आसे आस् आहन
आहर आहव आहा आहि आह् ईचन ईंच ईंध ईखन ईछन
ईठन ईडन ईमन ईमा ईरा ईशन ईशा ईश् ईषन ईसन
ईसा उंग उँच उंझ उँड उअन उआन उकच उकट उकठ
उकढ उकत उकल उकस उका उकि उकी उकु उके उकौ
उक् उखट उखड उखर उखा उखे उगट उगद उगन उगम
उगर उगल उगव उगस उगह उगा उग् उघट उघड उघन
उघर उघा उघे उचक उचट उचड उचन उचर उचल उचा
उचे उच् उछक उछट उछर उछल उछा उछि उछी उजड
उजर उजल उजा उजि उजे उज् उझक उझप उझर उझल
उझा उझि उझी उटं उटक उट् उठँ उठन उठव उठा
उठौ उड़ उड् उढ़ उतन उतप उत् उतर उतल उता
उथप उथल उथा उदं उदक उदग उद् उदघ उदज उदन
उदप उदब उदम उदय उदर उदव उदस उदा उदि उदी
उधक उधड उधर उधल उधस उधा उधि उधे उनं उन
उनच उनत उनद उनन उनम उनय उनर उनव उनस उनह
उना उनि उनी उनै उन् उप- उपक उपख उपग उपघ
उपध उपच उपज उपट उपड उपढ उपत उपद उपन उपप
उपब उपभ उपम उपय उपर उपल उपव उपश उपस उपह
उपा उपे उपै उप् उफड उफन उफा उबक उबछ उबट
उबन उबर उबल उबस उबह उबा उबि उबी उबे उभट
उभड उभन उभय उभर उभा उभि उमं उमक उमग उमच
उमड उमद उमह उमा उमे उम् उयब उरक उरग उरझ
उरद उरध उरन उर- उरम उरर उरस उरह उरा उरु
उरे उरै उलं उलग उलच उलछ उलझ उलट उलठ उलथ
उलद उलम उलर उलल उलस उलह उला उलि उली उले
उलै उल् उवन उशन उशी उषः उष् उसक उसन उसम
उसर उसल उसस उसा उसि उसे उस् उहट ऊँग ऊँघ
ऊँच ऊँछ ऊँट ऊना ऊकट ऊकन ऊकस ऊगन ऊगर ऊछज
ऊजन ऊटक ऊटन ऊड़ ऊढ़ ऊथा ऊधर ऊन ऊनक ऊनत
ऊनन ऊनि ऊनी ऊन् ऊपन ऊपर ऊफण ऊबन ऊभन ऊमं
ऊमट ऊमन ऊमह ऊरु ऊर् ऊलन ऊलह ऊवड ऊष् ऊसन
ऊहन ऊही ऐंच ऐंछ ऐंठ ऐंड ऐंध ऐगु ऐतर ऐन
ऐनक ऐनस ऐना ऐनि ऐन् ऐपन ऐला ऐशा ऐश् ऐसन
ओंइ ओंक ओंग ओकन ओखा ओगर ओगा ओछन ओछा ओजन
ओजस ओटन ओठँ ओठं ओड़ ओढ़ ओदन ओदर ओदा ओधन
ओनं ओनच ओनव ओनह ओना ओपन ओरन ओरम ओरव ओरह
ओरा ओलग ओलन ओलम ओलर ओलह ओला ओलि ओलौ ओसर
ओसा ओहन ओहर औंग औंघ औछन औंज औंट औंड औंद
औंध औंस औकन औगा औगु औघू औछा औटन औटा औडन
औतर औत् औदक औदा औधा औन औनन औना औनि औन्
औपन औपा औरस औलन औलू औसन औसा बंक बँक बंच
बंछ बँट बंद वंद बंध बँध बंब बँभ बंस बँह
बइठ बउर बकच बकु बकठ बक- बकन बकम बकर बकव
बकस बका बकि बके बको बखस बखा बखि बखे बखो
बख् बगद बगन बगब बगर बगल बगस बगा बगे बघन
बघा बचक बचन बचप बचा बचू बच् बछन बजक बजड
बजन बजब बजव बजा बज् बझन बझा बटक बटन बटव
बटा बटु बटो बट् बड़ बड् बढ़ बतर बतल बत-
बता बति बथन बथा बद- बदन बदर बदल बदश बदा
बद् बधन बधा बधि बन बन- बनउ बनक बनख बनग
बनच बनज बनड बनत बनद बनध बनन बनि बनप बनफ
बनब बनम बनर बनव बनस बनह बना बनी बने बनै
बनो बनौ बन् बपन बफर बबक बबु बबू बभन बभ्
बमक बमन बम् बयन बयस बया बरं बरक बरख बरज
बर- बरट बरत बरद बरध बरन बरफ बरब बरम बरर
बरष बरस बरह बरा बरि बरू बरु बरौ बर् बलक
बलन बल- बलब बलव बलश बलस बलह बला बलि बली
बलू बलो बल् बवँ बवन बसन बसा बसि बसी बस्
बहक बहन बहम बहर बहल बहस बहा बहि बहु बहो
बाँ बां बाक बाग बाच बाछ बाज बाझ बाट बाड
बाढ बाण बात बाद बाध बान बाप बाब बाभ बाम
बाय बार बाल बाव बाष बास बाह बिं बिआ बिक
बिख बिग बिघ बिच बिछ बिज बिझ बिट बिठ बिड
बिढ बित बिथ बिद बिध बिन बिफ बिब बिभ बिम
बिय बिर बिल बिव बिश बिष बिस बिह बीं बीग
बीछ बीज बीझ बीत बीध बीन बीर बीस बुँ बुअ
बुक बुज बुझ बुट बुड बुढ बुत बुद बुध बुन
बुब बुर बुल बुस बुह बूक बूच बूज बूझ बूट
बूठ बूड बून ब्र बृह बें बेई बेओ बेक बेग
बेच बेज बेझ बेट बेठ बेड बेढ बेत बेद बेध
बेन बे- बेल बेव बेस बेह बैं बैक बैख बैन
बैग बैज बैठ बैढ बैत बैर बैल बैष बैस बों
बोअ बोआ बोझ बोड बोद बोध बोन बोर बोल बोव
बोह बौं बौआ बौख बौन बौर बौल बौस ब्य ब्व
भंग भंज भँज भंड भँड भँभ भँय भँव भकट भकड
भकभ भकस भकु भको भक् भखन भगत भगन भगर भगव
भगह भगा भगि भग् भचक भच् भजन भजा भटक भटन
भट् भठि भटि भड़ भणन भतव भद् भनक भनन भनप
भनभ भनि भबक भभक भभर भमन भय- भया भरक भरन
भरभ भरम भरर भरस भरह भरा भरी भरु भरौ भर्
भलम भल- भला भल् भवन भव- भवा भवि भषन भसक
भसन भसा भस् भहर भाँ भां भाव भाई भाख भाग
भाज भाठ भान भाप भाम भार भाल भाष भास भिं
भिक भिख भिग भिज भिट भिड भित भिद भिन भिय
भिर भिल भीं भीख भीग भीच भीज भीट भीड भीत
भीन भीम भीर भीष भुँ भुं भुअ भूक भुक भुख
भुग भुज भुत भुन भुर भुल भुव भुह भूँ भूख
भूट भूत भू- भूद भूध भून भूम भूर भूल भूश
भूष भूस भृं भृग भृत भृश भृष भें भेक भेज
भेट भेड भदक भेद भेन भेल भेव भेष भेस भैं
भैक भैज भैन भैर भों भोग भोज भोन भोय भोर
भोल भौं भौक भौत भोत भौन भौम भ्र भंश भ्व
चँग चंच चँच चंड चंद चँद चन् चँप चंप चइन
चउँ चउह चकच चकन चकप चकर चकल चकव चकस चका
चको चक् चखन चखा चगु चचो चटक चटख चटच चटन
चटप चटव चटा चटो चट् चड़ चढ़ चतर चतु चत्
चनक चनख चनच चनन चनव चना चनि चनु चने चनो
चपक चपट चपत चपन चपर चपल चपव चपा चपे चप्
चबक चबन चबव चबा चबे चभन चभा चभो चमं चमक
चमच चमट चमत चमन चमा चमू चम् चयन चरक चरच
चरज चरण चरन चर- चरप चरफ चरब चरम चरव चरा
चरि चरु चर् चलक चलत चलन चलव चला चलौ चवन
चवा चश् चसक चसन चहक चहच चहन चहर चहल चहु
चहू चहे चहो चाँ चां चाक चाख चाट चाड चाढ
चात चान चाप चाब चाभ चाम चाय चार चाल चाव
चाश चास चाह चिं चिक चिख चिच चिट चिड चिढ
चित चिथ चिद चिन चिप चिब चिम चिर चिल चिह
चीं चीक चीख चीत चीथ चीन चीर चीव चीस चुँ
चुं चुअ चुआ चुक चुख चुग चुच चुट चुद चुन
चुप चुब चुभ चुम चुर चुल चुव चुस चुह चूँ
चूक चूछ चूड चून चूम चूर चूल चूस चूह चेक
चेट चेत चेन चेप चेर चेल चेष चेह चैक चैत
चैन चों चोख चोग चोट चोथ चोद चोब चोभ चोर
चोल चोष चोह चौं चौअ चौआ चौक चौख चौग चौड
चौत चौथ चौद चौध चौन चौप चौम चौर चौल चौव
चौह च्य छँग छँट छँड छंद छँद छउन छकन छका
छगन छगल छगु छजन छटक छटप छड़ छतन छतर छति
छतौ छत् छदन छद् छन छनक छनछ छन- छनद छनन
छनभ छनव छनि छन् छपक छपछ छपट छपन छपर छपव
छपा छप् छबन छबी छमक छमछ छमन छमव छमा छयन
छरक छरछ छरन छर् छलक छलछ छल- छलन छलम छला
छली छवा छहर छाँ छाक छाग छाज छाड छाद छान
छाप छाय छार छाव छिं छिछ छिक छिग छिज छिट
छिड छित छिद छिन छिप छिय छिर छिल छीं छीअ
छीछ छीज छीन छीर छील छीव छुँ छुआ छुग छुट
छुड छुन छुप छुभ छुल छुव छुह छूट छून छें
छेक छेड छेत छेद छेन छेर छेव छैन छैल छोट
छोड छोन छोप छोभ छोर छोल छोह छौं छौन छ्व
ढंक ढँग ढँढ ढँप ढकन ढके ढको ढक् ढनम ढपन
ढमक ढमल ढयन ढरक ढरन ढरह ढरा ढरि ढलक ढलन
ढलव ढला ठहन ढहर ढहव ढहा ढाँ ढाक ढाड ढाढ
ढान ढाप ढाम ढार ढाल ढाव ढास ढाह ढिं ढिक
ढिप ढिल ढिस ढील ढुं ढ़ु ढुट ढुन ढुर ढुल
ढूँ ढें ढेप ढेर ढों ढोट ढोन ढोर ढोल ढोव
ढोह ढौं ढोक ढौक ढौर डंक डँक डंड डँड डँस
डकर डका डगड डगन डगम डगर डगा डटन डटा डडक
डढ़ डढ् डपट डफा डफो डबक डबड डबि डबो डभक
डयन डरन डरप डरव डरा डलन डलव डसन डसव डसा
डहक डहड डहन डहर डाँ डाइ डां डाक डाट डाड
डाढ डाब डाय डार डाल डास डाह डिग डिठ डिढ
डिभ डीठ डीन डुक डुग डुप डुब डुल डूक डूब
डेढ डेप डेर डेव डैग डेन डैन डोब डोम डोर
डोल डौं डौल ड्य दंड दँत दंत दंद दंभ दंश
दंष दउव दकन दकि दक् दखन दखल दखि दगड दगद
दगध दगन दगल दगव दग् दचक दचन दच् दज् दड़
दढ़ दतन दतव दतु दतू दतौ दत् ददन दद् दधन
दधि दध् दन दनक दनग दनद दनम दना दनि दनु
दनू दन् दपट दपे दफत दफन दफर दफी दफ् दबक
दबन दबव दबा दबो दबौ दमक दमन दमस दमा दमी
दमु दयन दया दयि दरक दर दर- दरज दरद दरन
दरप दरब दरम दरर दरश दरस दरा दरि दरी दरे
दर् दलक दल- दलथ दलन दलम दलव दलह दला दली
दवन दवा दश दश- दशन दसन दशम दशा दष् दसठ
दसब दसर दसा दस् दहक दहन दहप दहर दहल दह-
दहा दहि दह् दाँ दाउ दाख दाग दाज दाझ दाट
दाढ दात दाद दाध दान दाप दाब दाम दाय दार
दाल दाव दाश दास दाह दिअ दिआ दिक दिख दिग
दिङ दिठ दिढ दिन दिप दिम दिय दिर दिल दिव
दिश दिस दिह दीख दीठ दीद दीन दीप दीय दीर
दीव दीस दुद दुः दुअ दुक दुख दुग दुज दुझ
दुत दुथ दुन दुब दुम दुर दुल दुव दुश दुष
दुस दुह दूँ दूक दूख दूग दूझ दूत दूध दून
दूम दूर दूल दूष दूह दृक दृग दृङ दृढ दृन
दृश दृष देख देद देन देम देर देव देज देश
देह दैव दैत दैन दों दोँ दोख दोग दोच दोज
दोद दोन दोल दोष दोस दोह दौं दौड दौन दौर
दौल दौह द्य द्र द्व एँच एकक एकच एक- एकत
एकद एकन एकप एकम एकर एकव एक एकस एका एके
एक् एखन एण- एतन एन एनस एनी एमन एला एल्
एषण एषी एहस गंग गँग गंज गँज गँठ गंड गंद
गंध गंभ गँव गँस गइन गगन गचन गछन गजअ गजक
गज- गजग गजन गज़ गजम गजव गजा गज् गझि गटक
गटन गठन गठब गठव गठा गठि गड़ गडु गडो गड्
गढ़ गण- गणद गणन गणा गत- गता गति गथन गदन
गदर गदल गदी गद् गधा गन गनक गनग गनत गनन
गनप गनर गनव गना गनि गनी गने गनौ गन् गपक
गपन गबन गबर गबी गभस गभु गम गमक गमग गमत
गमन गमा गयन गरज गरट गरथ गरद गरध गरन गरब
गरभ गरम गरर गरस गरह गरा गरि गरी गरु गरे
गर् गलग गलत गलथ गलन गलब गलव गल- गला गलि
गलो गल् गवन गवर गवा गवे गसन गहक गहग गहड
गहन गहब गहभ गहम गहर गहव गहा गहि गह् गाँ
गां गाइ गाउ गाज गाड गात गाथ गान गाब गाभ
गाम गाय गार गाल गाव गाह गिँ गिआ गिग गिड
गिध गिन गिय गिर गिल गिव गीं गीत गीध गीर
गील गुँ गुं गुआ गुग गुज गुट गुठ गुड गुढ
गुण गुथ गुद गुन गुप गुम गुर गुल गुस गुह
गूँ गूझ गूढ गूथ गून गूम गूह गृह गें गेग
गेज गेड गेन गेर गेह गैन ग़ै गैल गों गो-
गोक गोघ गोच गोझ गोड गोत गोद गोध गोन गोप
गोफ जोड गोब गोम गोर गोल गोव गोश गोस गोह
गौड गौण गौद गौन गौर गौल ग्य ग्र ग्ल ग्व
घँघ घंट घटक घटन घट- घटव घटा घटि घट् घड़
घति घत् घन घनक घन- घनग घनघ घनच घनत घनन
घनप घनब घनव घनह घना घनि घनी घने घनो घन्
घपच घबड घबर घमक घमघ घमस घमा घरघ घर- घरन
घरप घरर घरा घरि घरौ घलन घसक घसन घसि घसी
घहन घहर घहा घाघ घाट घात घान घम- घाल घिघ
घिन घिर घिस घीं घीस घुँ घुइ घुघ घुट घुड
घुण घुन घुम घुर घरु घुल घुस घूँ घूक घूट
घूठ घून घूम घूर घृण घृत घेप घेर घेल घेव
घैर घों घोख घोट घोड घोण घोर घोल घोस घ्न
घ्य घ्र हँक हँड हँफ हंस हँस हअन हक- हकल
हका हगन हगा हचक हचन हटक हटन हटव हटा हठन
हठी हड़ हत- हतन हतव हता हथ- हथन हथि हथौ
हथ् हदस हन हनन हनफ हनव हना हनि हनु हनू
हनो हन् हपन हफ् हबक हबर हबश हबा हमन हम-
हम् हयन हय- हया हरक हरख पर- हरद हरन हरब
हरव हरष हरस हरह हरा हरि हरी हरु हरे हरै
हर् हलक हल- हलफ हलब हलर हलव हला हली हल्
हवन हवा हवि हवी हव् हसन हसी हस् हहर हहल
हाँ हाइ हाक हाट हाड हाथ बाथ हान हाय हार
हाल हाव हास हिं हिन हिक हिज हिट हित हिब
हिम हिर हिल हिह हीं हीच हीठ हीज हीन हीय
हीर हील हीस हुँ हुं हुआ हुक हुड हुत हुद
हुन हुम हुल हुश हुस हुह हूँ हूक हूख हूठ
हूद हून हूर हूल हृद ह्र हृष हें हेठ हेत
हेम हेर हेल हेष हेस हैन हैब हैम हैय हैर
हैव हों होज होड होन होम होर हौं हौत हौस
हौल ह्ल ह्व इंग इँच इँछ इंज इँग इंद इंध
इकत इकन इकर इकौ इक् इखर इचक इच् इछन इजा
इटा इठल इतन इतम इतर इत् इन इनक इनर इनस
इना इने इन् इबर इबा इब् इभा इमक इम् इरा
इर् इला इषन इसा जंक जंघ जंच जँत जंत जंप
जंब जंभ जँभ जंष जँह जउँ जकं जकड जकन जकर
जखन जगक जगज जग- जगत जगद जगन जगम जगर जगव
जगस जगा जघन जघ् जचन जच् जजन जजम जजि जजी
जटन जटा जटी जठर जड़ जढ़ जतन जतल जता जतु
जत् जदन जनं जन जन- जनक जनख जनग जनघ जनड
जनत जनथ जनध जनन जनप जनब जनम जनय जनर जनव
जना जनि जनी जनु जनू जने जनै जनो जनौ जन्
जपन जपा जफी जबर जबा ज़ब जब् जभन जमक जमद
जमन जमा जमी जमु जमो जम् जय- जयत जयन जया
जयी जरक जरज जरन जरम जरा जरि जरी जर् जल-
जलक जलज जलध जलन जलप जलव जलश जला जले जलो
जल् जवन जवा जवी जशन जसन जहँ जहक जहट जहद
जहन जहा जही जह् जां जाँ जाख जाग जाघ जाच
जाज जाट जाठ जात जाद जान जा- जाप जाफ जाम
जाय जार जाल जाव जिं जिअ जिआ जिग जिठ जित
जिद जिन जिम जिय जिल जिव जिस जिह जीं जीअ
जीग जीज जीत जीन मुह जीप जीम जीय जीर जील
जीव जुअ जुआ जुइ जुग जुज जुझ जुट जुठ जुड
जुत जुध जुन जुब जुम जुर जुल जुव जुह जूँ
जूआ जूझ जूट जूठ जूड जून जूम जूर जृं जें
जेठ जेन जेम जेर जेल जेव जेह जैत जैन जैम
जोअ जोइ जोख जोग जोज लगन जोत जोध जोन जोब
जोय जोर जोव जोश जोह जौं जौच जौन जौब जौश
ज्ञ ज्य ज्व झंक झँक झंख झंज झंझ झँड झंड
झँप झंप झँव झँस झकझ झकन झकु झको झक् झखन
झखल झगड झगर झझक झटक झड़ झडन झन झनक झनझ
झनन झनव झनस झना झनि झन् झपक झपट झपड झपन
झपव झपस झपा झपे झप् झबू झमक झमझ झमन झमा
झरक झरझ झरन झरप झरव झरस झरह झरा झर् झलक
झलझ झलन झलम झलर झलव झला झल् झष- झषन झषा
झसन झहन झहर झाँ झाग झाझ झाड झार झाल झिं
झिझ झिट झिड झिन झिप झिम झिर झिल झीं झीख
झीड झीन झीम झील झुँ झुक झुझ झुट झुठ झुन
झुम झुर झुल झुह झूँ झूझ झूट झूठ झून झूब
झूम झूर झूल झें झेप झेर झेल झों झोक झोर
झोल झौं झौन झौर झौह कंक कंख कंग कँग कंच
कंज कँज कंट कँट कँड कंड कंथ कंद कंध कंप
कँप कंष कइन कइस कउँ ककन ककु कको कक् कचक
कचन कचर कचल कचा कचि कचो कच् कछन कछा कछि
कजन कजर कजल कटक कट- कटन कटप कटम कटर कटव
कटा कटि कटु कटू कटो कट् कठ- कठल कठि कठु
कठो कठ् कड़ कढ़ कतन कतर कतव कता कतौ कत्
कथन कथा कथो कदं कदन कदर कदा कद् कनं कन
कनई कनउ कनक कन- कनख कनग कनछ कनट कनत कनध
कनप कनफ कनब कनभ कनम कनय कनर कनव कनस कनह
कना कनि कनी कनौ कनु कनू कने कनै कनो कन्
कपट कपड कपन कपर कपा कपि कपो कप् कफघ कफन
कफी कबं कबर कबा कबि कबु कबू कब् कमन कमल
कमव कमस कमा कमि कमी कमू कमो कम् करं करक
करख करग करट करद करध करन करप कर- करब करम
करर करव करष करस करह करा करि करी करु करे
करो करौ कर् कलं कलक कल- कलन कलप कलम कलर
कलह कला कलि कलु कलू कलो कल् कवच कवन कवर
कवल कवि कश् कष् कसक कसन कसब कसम कसर कसव
कसा कसि कसी कसू कसै कस् कहन कहर कहल कहव
कहा काँ कां काक काग काछ काज काट काठ काढ
कात काद कान काप काफ काम काय कार काल काश
किं किक किच किट किड किन किब किम किर किल
किश किस किह कीक कीट कीड कीन कीर कील कीश
कुँ कुं कुक कु- कुच कुज कुट कुड कुढ कुण
कुत कुथ कुद कुन कुप कुफ कुब कुम कुय कुर
कुल कुव कुश कुष कुस कुह कूँ कूक कूज कूट
कूड कूत कूथ कूद कून कूप कूर कूल कूह कृं
कृत कृप कृम कृश कृष कृस कें केक केत केद
केन केब केय केर केल केव केश केस केह कैत
कैथ कैद कैन कैप कैम कैर कैल कैव कैश कों
कोइ कोक कोच कोट कोड कोढ कोण कोत कोन कोप
कोर कोल कोश कोष कोस कोह कौं कौआ कौड कौत
कोद कौध कौन कौप कौर कौल कौश क्र क्ल क्व
खँख खँग खँघ खँच खंज खंड खँड खंद खँद खँध
खंध खंभ खँस खखा खखे खखो खगन खग- खगा खचन
खचा खची खचे खजम ख़ज खजा खज़ खजु खटक खटख
खटन खटब खटा खटि खटो खट् खड़ खड् खणन खतन
खतर खति खतौ खदख खदब खदा खदू खदे खद् खन
खनक खनख खनन खनय खनव खनह खना खनि खनी खनो
खन् खपन खपा खफक खभड खभर खमक खमस ख-म खम्
खयन खया खरक खरच खरत खरद खरध खरन खर- खरब
खरभ खरस खरह खरा खरि खरी खरो खरौ खर् खलख
खलध खलन खलब खलभ खला खलि खली खवा खशी खसक
खस- खसन खसा खसि खसो ख-स खाँ खाक खाग खाट
खात खाद खान खाम खास खाह खिं खिच खिज खिझ
खिड खिन खिप खिभ खिय खिर खिल खिव खिस खीं
खोज खीझ खीन खीर खील खीव खीस खीह खुँ खुज
खुट खुद खुन खुफ खुभ खुम खुर खुल खुश खुस
खूँ खूट खून खूब खूर खेच खेट खेड खेद खेन
खेप खेम खेल खेव खैं खैन खैर खों खोट खोद
खोन खोभ खोर खोल खोस खौं खौफ खौर खौल ख्य
ख्र ख्व क्ष लंक लँग लंग लंघ लँघ लंत लंब
लंभ लक् लखन लखल लखा लखे लगव लगा लगु लग्
लघि लघु लध् लचक लचन लचा लच् लछन लछम लछि
लजन लजव लजा लजि लजौ लज् लटक लटन लटप लटि
लड़ लड् लत- लता लति लथा लथे लदन लदव लदा
लद् लनत लना लनी लपक लपट लपन लपल लपा लपे
लफन लबझ लबड लबन लब् लभन लमक लमा लयन लय-
लरक लरख लरज लरन लरि ललक ललच ललन लला लवक
लवण लवन लव- लवा लशक लशु लषन लसन लसल लसु
लस् लहक लहन लहर लहल लहस लहा लहू लहे लां
लाँ लाइ लाख लाग लाच लाछ लाज ला- लाट लढ़
लात लाद लाध लान लाप लाभ लाम लाय लाल लाव
लाष लास लाह लिं लिक लिख लिच लिट लिप लिब
लिल लिव लिश लिस लिह लीग लीन लीप लील लुं
लुक लुघ लुच लुट लुठ लुड लुढ लुन लुप लुब
लुभ लुर लुल लुह लूक लूट लून लूम लूर लूस
लेख लेन लेट ले- लेप लेब लेम लेल लेव लेश
लेष लेस लेह लैट लैन लोइ लोक लोत लोच लोट
लोड लोढ लोन लोप लोब लोभ लोम लोय लोर लोल
लोश लोष लोह लौक लौं लौन लौट लौम ल्य ल्ह
मंग मँग मंच मंज मँज मँझ मंझ मंड मँड मंत
मंथ मंद मंस मअन मउर मउल मकड मकत मकद मकन
मकर मका मकु मकू मको मक् मख़ मखद मखध मखन
मख- मखा मखो मगन मगर मग् मधव मधा मधो मचक
मचन मचम मचल मचा मच् मज़ मजन मजब मजम मजा
मज् मझा मझि मटक मटन मटल मटि मठध मठर मठा
मठी मठो मड़ मढ़ मणि मतं मत- मतद मतन मता
मति मत् मतस मथन मथा मद- मदध मदन मदफ मदभ
मदय मदा मदी मदो मद् मधु मधप मधू मध् मनः
मन मनई मनउ मनक मनग मनच मन- मनज मनत मनन
मनम मनर मनल मनव मनश मनस मनह मना मनि मनी
मनो मनु मनू मने मनौ मन् ममन ममा मयन मयू
मरक मरख मरण मरत मरद मरन मरम मरव मरह मरा
मरी मरु मरो मर् मलक मलख मलघ मलझ मलद मलध
मलन मलष मलभ मलम मलय मलर मल- मलव मला मलि
मली मलो मल् मवन मशक मशा मशी मषि मसक मसख
मसन मसल मसा मसि मसी मसू मसो मस् महँ महक
महज महट महत महन महम महर महा महि मही महे
महो माँ मां माइ माख माच माज माड माण मात
माथ माद माध मान माप माय मार माल माव माश
माष मास माह मिं मिआ मिक निक मिच मिज मिट
मिठ मित मिथ मिन मिम मिय मिर मिल मिश मिष
मिस मिह मीं मीच मीज मीट मीठ मीड मीन मीम
मीर मील मीस मुँ मुं मुअ मुआ मुक मुख मुग
मुछ मुट मुठ मुड मुण मुत मतब मुद मुन मुम
मुर मुल मलै मुव मुश मुष मुस मूँ मूक मूख
मूच मूझ मूठ मूढ मूत मून मूर मूल मूव मूष
मूस मृग मृड मृण मृत मृद मृन मृष में मेक
मेग मेघ मेज मेट मेड मेद मेध मेन मेम मेय
मेर मेल मेष मेह मैं मै- मैग मैज मैथ मैद
मैन मैम मैर मैल मैश मोक मोच मोट मोड मोद
मोन मोम मोय मोर मोल मोव मोस मोह मौं मौज
मौद मौन मौर मौल म्य म्र म्ल नंग नंच
नंज नंद नदं नँद नंब नंश नंस नइय नइह नई
नउँ नउ नउआ नउक नउज नउन नउर नउल नएप नओढ
नक नक- नक नकट नकड नकद नकन नकप नकफ नकब
नकम नकल नकव नकश नकस नका न-क नकि नकी नकु
नके नक् नख नख- नखख नखच नखज नखत नखन नखप
नखब नखम नखर नखा नखि नखी नखे नखो नख् नग
नग- नगज नगण नगद नगध नगन नगप नगफ नगभ नगम
नगर नगव नगा नगी नगे नगो नगौ नग् नघन नघा
नचन नचव नचा नचि नची नचौ नछत नजद नजर नज़
नजल नजा नजि नजी नजू नज् नट नटई नटक नट-
नटत नटन नट नटम नटव नटस नटा नटि नटी नटु
नटे नटै नटट नठन नड नडक नड- नडि नडी नड्
नढ़ नत नतइ नतक नत- नतन नतप नतम नतर नता
नति नती नतु नतै नतो नत् नथ नथन नथि नथी
नथु नद नदन नदम नदर नद- नदा नदि नदी नदे
नदो नद् नधन नधा ननं ननक ननद ननस नना ननि
ननु ननो नन् नपत नपन नपर न-प नपा नपु नप्
नभी नफर नफस नफा नफी नफ़ नफ् नबी नबे नब्
नभः नभ नभग नभच नभ- नभन नभय नभश नभस नभा
नभि नभो नभौ नभ् नम नमक नमग नमत नमद नमन
नमश नमस नमा नमि नमी नमु नमू नमे नम् नय
नय- नयक नयज नयण नयन नयर नयव नयश नया नरं
नर नरई नरक नर- नरख नरग नरच नरज नरत नरद
नरन नरप नरब नरभ नरम नरर नरव नरस नरह नर
नरा नार नरि नरी नरु नरे नरो नर् नल नलक
नल- नलद नलन नलप नलब नलम नलव नला नलि नली
नलु नलो नल् नवं नव नवक नव- नवग नवछ नवड
नवत नवद नवध नवन नवप नवफ नवम नवर नवल नवव
नवस नवा नवि नवी नवे नवै नवो नव् नशन नसा
नशा नशी नशे नशो नश् नष नषत नषन नष- नष्
नसं नस नस- नसत नसन नसब नसर नसल नसव नसह
नसी नसू नसे नस् नहँ नह नहछ नहट नहन नहर
नहल नहव नहस नहा नहि नही नहु नहू नाँ नां
ना ना- नाइ नाई नाउ नाऊ नाक नाख नाग नाच
नाज नाट नाठ नाड नाण नात नाथ नाद नाध नान
नाप नाफ नाब नाभ नाम नाय नाल नाव नाश नाष
नास नाह निं निँ निः नि निअ निआ निउ निऋ
नि- निख निग निघ निच निछ निज निझ निट निठ
निड निढ नित निथ निद निध निन निप निव निफ
निब निर निभ निम निय निल निश निष निस निह
नीं नीअ नीक नीख नीग नीच नीज नीझ नीठ नीड
नीत नीद नीध नीप नीब नीम नीय नीर नील नीव
नीश नीस नीह नुक नुख नुग नुच नुज नुत नुन
नुम नुस नुह नू नूक नूत नूद नूध नून नूप
नूर नूह नृ नृ- नृग नृघ नृत नृप नृम नृश
नृस ने नेअ नेई नेउ नेक नेख नेग नेच नेछ
नेज नेट नेठ नेड नेत नेद नेन नेप नेफ नेब
नेम नेय नेर नेव नेष नेस नेह नै नैऋ नैक
नैग नैघ नैच नैज नैट नैड नैत नैद नैध नैन
नैप नैभ नैम नैय नैर नैल नैव नैश नैष नैस
नैह नोआ नोइ नोक नोख नोच नोट नोद नोन नोब
नोर नोल नोव नोह नौं नौक नौ- नौग नौच नौज
नौट नौड नौढ नौत नौद नौध नौन नौप नौब नौम
नौर नौल नौव नौश नौस नौख नो- नौह न्य न्न
न्व न्ह पंक पंच पँच पंज पँज पंड पँड पँत
पंथ पँव पँस पइठ पइन पइस पउन पकड पकन पकर
पकव पकस पका पक् पखन पख- पखर पखा पख् पगन
पग- पगर पगा पगि पगु पघर पघि पचक पचख पचन
पचप पच- पचव पचा पचौ पच् पछड पछत पछन पछम
पछर पछा पछि पछे पछो पजर पजा पटइ पटक पटत
पटध पटन पटप पट- पटव पटस पटा पटि पटी पटे
पटौ पट् पठन पठव पठा पठौ पठ् पड़ पढ़ पणन
पणव पण- पणा पणी पण् पतं पत- पतत पतन पतल
पता पति पती पते पत् पथ- पथग पथच पथन पथर
पथा पथी पथ् पदक पदच पद- पदध पदन पदम पदव
पदा पदी पदु पदे पदो पद् पधर पधा पनं पन
पन- पनख पनग पनघ पनच पनड पनद पनप पनब पनभ
पनर पनल पनव पनस पनह पना पनि पनी पनो पनु
पने पनै पनौ पन् पपड पपन पपो पबन पबा पमा
पमू पम् पयः पयन पयस पया पयो परं परक परख
परग परघ परच परछ परज परट परठ परण परत परथ
परद परध परन परप परब परभ परम परय परर परल
परव परश परस परह परा परि पिध परी परु परे
परै परो पर् पलक पलख पलट पलन पलभ पलव पलह
पला पलि पलु पलू पले पलो पल् पवन पवम पवा
पवि पवी पवे पशम पशु पश् पषा पष् पसन पसम
पसर पसा पसी पसू पस् पहच पहट पहन पहम पहर
पहल पहा पहि पहु पहे पाँ पां पाउ पाक पाख
पाग पाच पाछ पाज पाट पाठ पाड पाण पात पाथ
पाद पान पाप पाम पाय पार पाल पाव पाश पाष
पास पाह पिं पिअ पिआ पिउ पिक पिघ पिच पिछ
पिट पिठ पिड पित पिन पिप पिय पिर पिल पिव
पिश पिष पिस पिह पीज पीं पीक पीच पीट पीठ
पीड पीत पीन पीप पीय पीर पील पीव पीस पुँ
पुं पुक पुग पुच पुछ पुज पुट पुण पुत पुद
पुन पुम पुर पुल पुश पुष पुस पुह पूँ पूख
पूग पूछ पूज पूट पूत पूद पून पूय पूर पृच
पृत पृथ पृश पृष पें पधन पेख पेच पेड पेन
पेप पेर पेल पेश पेष पेस पैं पैख पैठ पैत
पैन पैम पैर पैश पैस पों पोआ पोख पोछ पोट
पोढ पोत पोद पोन पोप पोम पोव पोष पोस पोह
पौं पौढ पौत पौध पौन पौम पौर पौल प्य प्र
प्ल पली फँक फंद फँद फँफ फँस फक् फगु फटक
फटन फटफ फटा फड़ फणि फणी फदक फदफ फन फनक
फनग फनन फनफ फनस फना फनि फनी फनू फन् फफक
फफद फबक फबन फबा फरं फरअ फरक फरग फरच फरज
फरन फरफ फरम फरर फरह फरा फरि फरी फर् फलँ
फलक फलग फल- फलन फलव फला फलि फलो फल् फसक
फसल फसा फहर फाँ फाग फाट फाड फान फाब फार
फाल फिं फिक फिट फित फिन फिर फिस फीं फीच
फीर फील फुँ फुक फुट फुद फुन फुफ फुर फुल
फुस फुह फूँ फूक फूज फूट फूर फूल फूह फें
फेक फेट फेन फेर फैल फैश फोड फोन फोर फौं
फौत फौर फ्र रंग रँग रंज रंझ रंड रंत रँद
रंध रँभ रंभ रइन रका रक् रखन रखव रखा रखि
रखौ रगड रगद रगव रगा रगे रघु रघ् रचन रचव
रचा रच् रजत रजध रजन रजा रजि रजो रज् रझन
रटन रड़ रढ़ रणन रण- रतन रत- रतश रता रति
रतू रतौ रत् रथ- रथव रथी रद- रदन रदी रद्
रन रनक रनछ रनन रनब रन- रनव रनि रनी रने
रपट रफ् रबक रबड रबा रमक रमज रम- रमड रमण
रमन रमा रमै रम् रयन ररक ररन रलन रला रवक
रवन रवा रवि रशन रष् रस- रसछ रसद रसन रसभ
रसर रसव रसा रसी रसु रसे रसो रह- रहठ रहन
रहम रहस रहा राँ राक राख राग राच राज रात
राध रान राब राम राय राव राश राष रास राह
रिं रिअ रिक रिग रिझ रिड रित रिन रिप रिब
रिर रिल रिस रिह रीं रीग रीझ रीत रीध रीस
रुँ रुक रुख रुग रुच रुझ रुठ रुद रुध रुन
रुप रुब रुम रुल रुश रुस रूँ रूख रूच रूझ
रूठ रूढ रूत रून रूप रूम रूर रूस रूह रें
रेक रेख रेग रेघ रेच रेड रेत रेन रेर रेल
रेव रेस रेह रैन रैम रैश रोक रोग रोच रोज
रोट रोद रोध रोन रोप रोम रोल रोव रोश रोष
रोस रोह रौं रौग रौच रौज रौत रौद रौन रौर
रौश सँइ सँउ संक संट सँक संख संग संघ सँघ
संच संछ संज सँज संत संद संध संन सन् संप
संब संभ सँभ संम संय संर संल संव सँव संश
संस सेस संह सइज सइन सकट सकन सकप सकर सकस
सका सकि सकी सकु सकू सके सको सखस सखा सखि
सखु सग- सगन सगप सगब सगा सगु सघन सचन सचर
सचा सचि सचे सच् सजन सजव सजा सजि सजी सजो
सज् सझन सटक सटन सटप सटा सठि सठो सड़ सतक
सत- सतन सतर सता सति सती सतु सतू सतो सत्
सदं सदन सदर सदा सद् सधन सधर सधा सनं सन
सनअ सनक सनत सनद सनन सनब सनम सनय सनस सनह
सना सनि सनी सनु सने सनै सनो सनौ सपच सपत
सपन सपर सपु सप् सफर सफी सबु साब सभा समं
समक समझ समत सम- स-म समद समध समन समप समय
समर समव समष समस समा समि समी समु समू समृ
समे समो सम् सयन सया साय सयो सरक सरग सरज
सर- सरत सरद सरध सरन सरप सरफ सरब सरम सरर
सरल सरव सरस सरह सरा सरि सरी सरु सरे सरो
सर् सलं सलत सलन सलप सलव सलस सला सलि सलू
सलो सल् सवन सवा सवि सव् सशं सषु ससं ससक
ससन ससर ससव ससा ससि सस् सहक सह- सहग सहच
सहज सहत सहद सहन सहप सहभ सहम सहय सहर सहल
सहव सहस सहा सहि सहे सां साँ साइ साक साख
साग साज साट साठ साद साध सान साप साभ साम
सार साल साव सास साह स ह सिं सिक सिख सिग
सिच सिझ सिट सिठ सिड सित सिद सिध सिन सिप
सिफ सिम सिय सिर सिल सिव सिस सिह सीं सीख
सीझ सीट सीठ सीढ सीत सीद सीघ सीध सीन सीम
सीय सीर सील सीव सीस सुँ सुं सुअ सुआ सुइ
सुक सुच सुख सुग सु- सुघ सुध सूच सुज सुझ
सुट सुठ सुड सुण सुत सुथ सुद सुन सुप सुफ
सुब सुभ सुम सुय सुर सुल सुव सु— सुश सुष
सुस सुह सूँ सूक सूख सूज सूझ सूत सूथ सूद
सूध सून सूप सूफ सूर सूल सूव सृक सृव सृज
सृत सृष सें सेक सेग सेच सेझ सेट सेठ सेढ
सेत सेन सनज सेर सेल सेव सेश सेह सैं सैक
सैच सैज सैन सैल सैव सों सोअ सोक सोख सोग
सोच सोज सोझ सोढ सोद सोध सोन सोप सोफ सोब
सोभ सोम सोय सोर सोल सोव सोष सोस सोह सौं
सौर सौक सौख सौज सौत सौद सौध सौन सौभ सौम
सौव सौष सौस सौह स्क स्ख स्ट स्त स्थ सथा
स्न स्प स्फ स्म स्य स्र स्व शंक शंख शंस
शकट शकर शकु शक् शगु शगू शत- शतघ शतज शतध
शतम शतव शता शत् शन शनप शना शनि शनै शपन
शफा शबन शबर शबि शब् शमन शमा शमी शयन शय्
शरत शरण शरन शरब शरम शरल शरा शरी शर् शल्
शवच शवछ शवध शव- शवा शशग शश- शशा शशि शसन
शस् शहन शहर शहा शां शाक शाख शात शाद शान
शाब शाम शाय शार शाल शास शाह शिं शिक शिख
शित शिथ शिन शिर शिल शिव शिश शिष शीघ शीत
शीन शीर शील शुं शुक शुच शुद शुन शुभ शुम
शुष शूक शूद शून शूर शूल श्र शेख शेर शेव
शेष शैत शैन शैल शैव शोक शोच शोण शोथ शोध
शोफ शोभ शोष शोह शौं शौक शौच शौद शौन शौभ
शौर शौल शौव श्न श्म श्य श्ल श्व षंज षंड
षट् षडग षड़ षड् षष् षोड ष्ठ थंभ थँभ थकन
थका थकै थथो थन थनक थनग थन- थनी थनु थने
थनै थपक थपन थपा थपे थप् थमन थमव थमा थरक
थर- थरन थरस थरह थर् थलक थलथ थवन थवा थहन
थहर थहा थाँ थाक थान थाप थाम थाह थिर थुक
थुड थुत थुथ थुन थुप थुर थूँ थूक थूथ थून
थूर थोड थोप टंक टँक टंग टँग टकट टकन टकर
टका टकू टको टकौ टखन टगट टगर टघर टचन टटा
टटि टटो टट् टन टनक टनट टनम टना टनी टने
टपक टपन टपर टपा टरक टरट टरन टरा टर् टलन
टला टल् टसक टसन टहक टहट टहन टहर टहल टाँ
टाइ टाउ टान टाप टाम टार टाल टिट टिक टिघ
टिच टिन टिप टिफ टिम टिर टिल टिह टीक टीन
टीप टीस टुँ टुक टुघ टुट टुन टुप टुम टुल
टुस टूँ टूट टूठ टून टूम टूर टें टेघ टेउ
टेक टेढ टेन टेम टेर टेल टेव टेह टैन टों
टोक टोन टोप टोर टोल टोव टोह टौन टौर ट्र
ठकठ ठकन ठकु ठगन ठग- ठगव ठगा ठगि ठटन ठठक
ठठन ठठा ठठि ठठु ठठे ठड़ ठढ़ ठन ठनक ठनग
ठन- ठनठ ठनन ठना ठपन ठमक ठयन ठरन ठरा ठला
ठवन ठहर ठाँ ठाक ठाट ठाठ ठान ठाल ठाव ठाह
ठिं ठिक ठिठ ठिन ठिर ठिल ठील ठीव ठुक ठुन
ठुम ठुर ठुस ठूँ ठून ठूस ठें ठेक ठेग ठेघ
ठेल ठेस ठेह ठैन ठैर ठों ठोक ठोस ठौन तंक
तंत तंद तँब तंब तंभ तइन तकन तकर तकव तकस
तका तक् तखम तखा तख् तगन तग- तगा तगि तचन
तचा तच् तजन तजी तज् तटन तटा तटि तड़ ताड
तणक ततख ततछ तता तत् तथ् तदन तद् तन तनक
तनख तनग तनज तन- तनत तनद तनध तनन तनप तनब
तनम तनय तनर तनव तनस तनह तना तनि तनी तनु
तनू तने तनै तनो तन् तपक तपन तपव तपस तपा
तपो तपौ तप् तफ़ तमक तमग तमच तमत तमद तमन
तमस तमा तमि तमो तयन तरं तरक तरख तरछ तरज
तरण तरत तरन तरप तरफ तर- तरब तरम तरर तरल
तरव तरस तरा तरि तरी तरु तरे तरै तरौ तर्
तलक तलप तलफ तलब तलम तला तलि तलु तलौ तल्
तवन तवा तवी तसक तसन तस् तहख तहन तहस तहा
तहि तां ताँ ताऊ ताक ताग ताछ ताज तात तान
ताप ताम ताय तार ताल ताव तास तिं तिक तिख
तिग तिच तिड तित तिन तिम तिय तिर तिल तिव
तिश तिष तिस तिह तीअ तीक तीख तीछ तीन तीम
तीर तीव तुं तुँ तुअ तुक तुच तुट तुठ तुड
तुत तुद तुन तुफ तुभ तुम तुर तुल तुव तुष
तुह तूँ तूख तूट तूठ तूण तून तूफ तूम तूर
तूल तूस तृण तृत तृन तृप तृष तृस तेख तेज
तेड तेत तेन तेम तेल तेव तेह तैक तैख तैज
तैन तैर तैल तोट तोड तोत तोद तोन तोप तोय
तोर तोल तोश तोष तोस