उत्थान-एकादशी/utthaan-ekaadashee
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उत्थान-एकादशी  : स्त्री० [ष० त०] कार्तिक शुक्ला एकादशी। देवोत्थान।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उत्थान-एकादशी  : स्त्री० [ष० त०] कार्तिक शुक्ला एकादशी। देवोत्थान।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ