उलमना/ulamana
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उलमना  : अ० [अवलम्बन, पा० ओलम्बन] १. टेक या सहारा लेना। उठँगना। २. झुकना। ३. लटकना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उलमना  : अ० [अवलम्बन, पा० ओलम्बन] १. टेक या सहारा लेना। उठँगना। २. झुकना। ३. लटकना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ