गो-घात/go-ghaat
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

गो-घात  : पुं० [सं० गो√हन् (हिंसा)+अण्, उप० स०] १. दे० गोघातक। २. [ष० त० ] गो-हत्या।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
गो-घातक  : पुं० [ष० त० ] १. गौ की हत्या करनेवाल। २. कसाई।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
गो-घाती(तिन्)  : पुं० [सं० गोहन्+णिनि,उप० स०]-‘गोघातक’।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ