बिरहुला/birahula
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

बिरहुला  : पुं० [पा० बिरूल्हक=नाग] [स्त्री० बिरहुली] साँप। सर्प। उदाहरण—बोइनी सातो बीज बिरहुली।—कबीर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ