रक्तफला/raktaphala
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

रक्तफला  : स्त्री० [ब० स०+टाप्] १. कुंदरू। तुष्टी। बिंवी। २. स्वर्णवल्ली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ