विभाना/vibhaana
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

विभाना  : अ० [सं० विभा+हिं० ना (प्रत्यय)] १. चमकना। शोभित होना। फबना। स० १. चमकाना। सुशोभित करना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ